De veldnorm voor evenementenzorg

Een evenement moet aan verschillende eisen voldoen. Voor de zorgverlening tijdens een evenement is de Veldnorm Evenementenzorg opgesteld. Deze veldnorm geeft duidelijkheid over de kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid van de geboden zorg op evenementen. Als organisator van een evenement kun je de kaders die in de veldnorm worden gegeven gebruiken bij de aanvraag van de vergunning.

De gezondheidsparagraaf en het zorgplan

Als je een evenement organiseert, is het handig om op tijd in overleg te gaan met een evenementenzorgorganisator. Samen kun je aan de hand van de Veldnorm Evenementenzorg een gezondheidsparagraaf of zorgplan opstellen die past bij het risicoprofiel van het evenement.

De gezondheidsparagraaf

In een gezondheidsparagraaf moet het volgende worden beschreven:

 • Naam, locatie, datum en tijden van het evenement.
 • Informatie over het evenement (publieks-, activiteiten- en ruimtelijkprofiel).
 • In de gezondheidsparagraaf dient het volgende minimaal omschreven te worden:
 • Contactgegevens van de evenementen-zorgorganisator.
 • Contactgegevens van de evenementen-organisator.
 • Het aantal ingezette eerstehulpverleners.
 • Inzet van mobiele teams.
 • Locatie (adresgegevens) van de zorgpost: EHBO-ruimte of EHBO-post.
 • Werkwijze bij een ongeval of incident.
 • Plattegrond van het evenemententerrein inclusief aanrijdroute(s), vluchtroute(s) en zorgpost(en).

De gezondheidsparagraaf mag onderdeel zijn van het veiligheidsplan, maar kan ook als apart document aan de vergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Het zorgplan

In het zorgplan moet, naast de onderwerpen in de gezondheidsparagraaf, het volgende worden beschreven:

 • Een risicoanalyse van het evenement, waarbij ook is gekeken naar verzwarende factoren.
 • De verwachte zorgvraag en (zorg)risico’s (inclusief historie).
 • De contactgegevens van de inzetcoördinator tijdens het evenement.
 • Het aantal ingezette zorgverleners gespecificeerd naar zorgniveau.
 • De locatie (adresgegevens) van de zorgpost.
 • Het protocol met betrekking tot het delen van informatie rondom incident en verwondingen (contact met pers).
 • Het protocol hoe om te gaan met het signaleren en bestrijden van infectieziekten.
 • Hoe rapportage en evaluatie plaatsvindt.

Worden er naast eerstehulpverleners ook zorgprofessionals ingezet? Dan moet in het zorgplan ook het volgende worden beschreven:

 • Welke interventies tot de taken en bevoegdheden van de zorgprofessional(s) behoren.
 • Wie de verantwoordelijke Medisch Manager Evenementenzorg (MME) is.
 • Hoe de medische (eind)verantwoordelijkheid geregeld is en hoe achterwacht is geborgd.
 • Welke ketenafspraken in de regio zijn gemaakt, zoals met de regionale ambulancevoorziening (RAV) Fryslân, huisartsenpraktijken/Dokterswacht Friesland en de Friese ziekenhuizen, inclusief contactgegevens.

Bij risicovolle evenementen adviseren wij om onderstaande in de planvorming op te nemen:

 • Een (geneeskundig) plan voor opschaling en calamiteiten op grond van de relevante scenario’s van het evenement.
 • Afspraken rondom communicatie, contact met de organisatie, beveiliging en overige hulpdiensten en de meldkamer.
 • Afspraken over de verplaatsing/transport en overdracht van slachtoffers op het evenemententerrein.
 • Aanrijdroutes en overnamepunten RAV Fryslân.
 • Afspraken en contactgegevens voor nazorg bij een (ernstig) incident.

In de Veldnorm Evenementenzorg staan in paragraaf 8.3 ‘Zorgplan’ de andere onderdelen die in het zorgplan kunnen worden beschreven.

Meer informatie

Het zorgniveau

De zorgniveaus geven aan welke soort zorg op het evenement kan worden ingezet. De Veldnorm Evenementenzorg beschrijft zeven mogelijke zorgniveaus:

Eerste hulpverlener

 1. Basis Eerste Hulp: dit zorgniveau kan worden ingezet bij evenementen met een laag ingeschat risico. Bij dit zorgniveau wordt een eerstehulpverlener ingezet. Dit is een gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener die niet in de reguliere gezondheidszorg werkt.
 2. Evenementen Eerste Hulp: dit zorgniveau kan, als aanvulling op het zorgniveau Basis Eerste Hulp, worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico. Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie. Er kan daarbij sprake zijn van inzet van zorgverleners vanuit meerder zorgniveaus.

Zorgprofessional

De zorgniveaus in de categorie ‘zorgprofessional’ worden meestal ingezet bij evenementen met een hoger ingeschat risico. Bij deze evenementen wordt een zorgprofessional ingezet. Dit is iemand die in de individuele gezondheidszorg werkt.

 1. Basiszorg: bij dit zorgniveau worden niet-gespecialiseerde verpleegkundigen ingezet, als aanvulling op Basis Eerste Hulp, Evenementen Eerste Hulp of ter ondersteuning van het niveau Spoedzorg, Artsenzorg of Specialistische Spoedzorg.
 2. Spoedzorg: Spoedzorg kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die werkzaam zijn in de acute somatische zorg. Uitgangspunt is dat zij spoedzorg starten in afwachting van overname door RAV Fryslân of door het zorgniveau Specialistische Spoedzorg.
 3. Medische zorg: bij dit zorgniveau worden artsen, Psysician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) ingezet. Dit gaat om maatwerk. Welke specialisme nodig is hangt af van de zorgvragen die bij het evenement kunnen worden verwacht.
 4. Specialistische Spoedzorg: bij dit zorgniveau worden zorgprofessionals ingezet die functioneel zelfstandig of zelfstandig bevoegd zijn om zorg te leveren op tenminste het niveau van het Landelijk Protocol Ambulancezorg.
 5. Artsen Specialistische spoedzorg

De inschaling van de risiconiveaus van evenementen staat beschreven in de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen van Veiligheidsregio Fryslân. Meer informatie over de exacte eisen voor de zorgniveaus staat in hoofdstuk 4 van de Veldnorm Evenementenzorg beschreven.

De zorgpost

Een zorgpost is tijdens een evenement onmisbaar voor het verlenen van eerste hulp. Een zorgpost is een vaste, tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd.

Vier soorten zorgposten

De Veldnorm Evenementenzorg maakt onderscheid in vier mogelijke zorgposten:

 • EHBO-ruimte
 • EHBO-post
 • Medische post
 • Mobiele zorgpost

Ook kan het nodig zijn om een Afkoelingsruimte beschikbaar te hebben.

Meer informatie over de verschillende zorgposten en de eisen die aan deze posten worden gesteld, is te vinden op de pagina ‘Het inrichten van een zorgpost.

Meer weten?

Meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg kun je vinden op www.evenementenz.org.