Rampbestrijdingsplannen

Sommige bedrijven en situaties zijn extra risicovol. Hiervoor heeft Veiligheidsregio Fryslân speciale plannen opgesteld. Voor vier Friese bedrijven is een rampbestrijdingsplan opgesteld. Daarnaast zijn voor een aantal risicovolle situaties in Fryslân incidentbestrijdingsplannen opgesteld.

Op dit moment ligt er een nieuw Generiek Rampbestrijdingsplan ter inzage. Zodra het plan is vastgesteld, wordt de informatie op deze pagina bijgewerkt.

Risicovolle organisaties

Sommige bedrijven zijn risicovoller dan andere, bijvoorbeeld omdat ze gevaarlijke stoffen opslaan. Als er in zo’n bedrijf iets gebeurt, dan is er een kans op een gevaarlijke situatie voor de medewerkers in het bedrijf of voor de omgeving. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. BRZO-bedrijven vallen onder het ‘Besluit risico's zware ongevallen’. Op de website BRZOplus.nl is een overzicht te vinden van alle Friese BRZO-bedrijven. BRZO-bedrijven zijn onderverdeeld in hogedrempelbedrijven en lagedrempelbedrijven. Hogedrempelbedrijven zijn risicovoller dan lagedrempelbedrijven.

Voor een BRZO-bedrijf gelden strengere regels dan voor andere bedrijven. De vergunningverlener - provincie of gemeente - controleert regelmatig of het bedrijf aan de strenge veiligheidseisen voldoet. Bij het toezicht op de BRZO-bedrijven in Fryslân zijn verschillende specialistische inspecteurs betrokken. Deze inspecteurs zijn werkzaam bij de Veiligheidsregio (Brandweer), de Inspectie SZW (inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie), het Wabo-bevoegd gezag (Provincie), een waterschap of Rijkswaterstaat. Bij de uitvoering van het toezicht werkt Brandweer Fryslân samen met de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe.

Samenvattingen van inspecties van Friese BRZO-bedrijven kun je vinden op de website BRZO+. Meer informatie over BRZO-bedrijven en andere risicovolle objecten in Fryslân kun je ook vinden op de speciale website risicokaart.nl.

Friese Rampbestrijdingsplannen

Een hogedrempel BRZO-bedrijf is verplicht een rampbestrijdingsplan op te stellen en te oefenen met hulpverleners. In Fryslân zijn er drie hogedrempel BRZO-bedrijven: Renewi, BASF en Motip Dupli. Hiervoor is één Generiek rampbestrijdingsplan met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf opgesteld. Daarnaast is een rampbestrijdingsplan opgesteld voor Vliegbasis Leeuwarden; ook voor luchtvaartterreinen is dit verplicht. Rampbestrijdingsplannen zijn openbaar. Wil je één van de plannen inzien? Stuur dan een mail naar de afdeling Crisisbeheersing

Renewi

   Renewi houdt zich bezig met het inzamelen, bewerken, de opslag, overslag en het transport van gevaarlijke afvalstoffen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
  Veiligheidsregio Fryslân heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Renewi, de gemeente Smallingerland, Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020.

 

BASF

  Op de locatie in Heerenveen ontwikkelt en produceert BASF watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Veiligheidsregio Fryslân heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met BASF, de gemeente Heerenveen, Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020.

 

 

European Aerosols

  Motip Dupli vult en assembleert spuitbussen met onder meer verf, lijm en oplosmiddelen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of vlamvatten.

Veiligheidsregio Fryslân heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Motip Dupli, de gemeente Weststellingwerf, Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020.

 

 

Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden is een militaire luchthaven waar gevechtsvliegtuigen van het type F-35 zijn gestationeerd ter verdediging van het luchtruim van de NAVO. Daarnaast is de Ambulancehelikopter gestationeerd op de vliegbasis (24/7 inclusief personeel). Tot max. 23.00 uur vinden er op weekdagen starts en landingen plaats. Na 23.00 uur en in het weekeinde vinden er incidenteel vliegbewegingen plaats met militaire gevechtsvliegtuiten (in het kader van Quick Reaction Alert incidentele operationele noodzaak of voor ceremoniële taken). Er kan een incident plaatsvinden waarbij een toestel crasht of waarbij er brand ontstaat op of in het munitiedepot Bitgummole. Deze scenario's zijn uitgewerkt in een rampbestrijdingsplan.

In de infographic rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden staat een korte samenvatting van het plan.

Friese Incidentbestrijdingsplannen

Naast BRZO-bedrijven zijn er nog andere organisaties of situaties met een verhoogd risico. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige stroomuitval, ongeregeldheden rondom een groot stadion of incidenten op het water. Hiervoor worden incidentbestrijdingsplannen of informatiekaarten gemaakt.

Incidentbestrijdingsplannen en informatiekaarten zijn niet wettelijk verplicht. Ze worden opgesteld voor de meest risicovolle situaties in een gebied waarbij de inzet van meerdere hulpverleningsdiensten of andere instanties noodzakelijk is. Een gecoördineerde aanpak helpt dan om het incident succesvol aan te pakken. Incidentbestrijdingsplannen en informatiekaarten zijn openbaar. Wil je één van de plannen inzien? Stuur dan een mail naar de afdeling Crisisbeheersing

Grootschalige uitval stroomvoorziening

Stroomuitval beperkt zich meestal tot wijken of dorpen, soms enkele gemeenten en duurt meestal niet langer dan 4 uur. Stroomuitval van meer dan 8 uur is mogelijk maar komt weinig voor. De effecten van stroomuitval kunnen echter groot zijn. Het kan variëren van maatschappelijke ontwrichting tot fysieke gevolgen voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Drenthe hebben het incidentbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met de netbeheerders, regionale hulpverleningsdiensten, de Meldkamer Noord-Nederland en diverse partners waaronder Defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. De laatste versie dateert van februari 2017.

 

Abe Lenstrastadion (Heerenveen)

Het incidentbestrijdingsplan geldt voor grootschalige calamiteiten tijdens evenementen. In het plan zijn zes scenario's uitgewerkt:

 • grote paniek in menigten
 • rellen of ongeregeldheden in en rondom het stadion
 • uitslaande brand in één van de horecagelegenheden of zakenloges
 • instorting
 • bommelding
 • incident met gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het stadion

Veiligheidsregio Fryslân heeft het incidentbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Sportstad Heerenveen, Sportclub Heerenveen, de gemeente Heerenveen, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van oktober 2017.

Hoofdvaarwegen

Nederland en water: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding bestaat ook voor de twee noordelijkste provincies van ons land. Er zijn geen andere provincies in Nederland met zoveel verschillende watergebieden als Groningen en Fryslân. Beroeps- en recreatievaart komen hier samen. Dat is niet altijd zonder risico. Er kunnen incidenten zijn waarbij hulpverlening nodig is en dat is anders dan op het land. In het incidentbestrijdingsplan staan afspraken voor een gecoördineerde aanpak bij verschillende scenario’s. Aanvaringen, maar ook bijvoorbeeld de verontreiniging van oppervlaktewater en mens en dier in nood.

Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân hebben een informatiekaart opgesteld in samenwerking met de betrokken gemeenten en provincies, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van februari 2022.

Weet jij wat je moet doen bij een incident op het water? Laat je niet verrassen!

 

 

 

Waddenzee

In het incidentbestrijdingsplan is de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde scenario’s. Voor de diverse veerboten zijn aparte scenariokaarten opgesteld.

De drie ‘Waddenzee’ veiligheidsregio’s hebben dit plan opgesteld in samenwerking met Rijkswaterstaat, de kustwacht, politie en de meldkamers. De laatste versie dateert van februari 2016.