Kaderbrief, begroting en jaarverslag

De belangrijkste bestuurlijke stukken van Veiligheidsregio Fryslân zijn de kaderbrief, de programmabegroting en het jaarverslag. In de kaderbrief en de begroting wordt vooruit geblikt naar de toekomst. In het jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd over het verleden.

Kaderbrief

In de kaderbrief staan de beleidsontwikkelingen op de middellange termijn die het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân ziet aankomen. De kaderbrief wordt jaarlijks geactualiseerd en kan leiden tot aanpassingen in het financieel kader. Deze worden vervolgens meegenomen in de begroting. 

In december stelt het Dagelijks Bestuur de conceptkaderbrief vast. Daarna krijgen alle Friese gemeenteraden tot maart de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur stelt de kaderbrief medio maart definitief vast.

Download een pdf van de kaderbrief 2022-2025

Programmabegroting

De programmabegroting blikt een jaar vooruit en bevat overzichtelijke outcome en helder geformuleerde output doelen. De begroting helpt gemeenten om hun kaderstellende en toetsende rol te vervullen. 

Eind maart gaat de concept begroting naar de Friese gemeenten die tot half juni de tijd hebben om een zienswijze in te dienen. Medio juli wordt de begroting definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Download een pdf van de begroting 2022

Jaarverslag en -rekening

In het jaarverslag en de jaarrekening legt Veiligheidsregio Fryslân verantwoording af voor het afgelopen jaar. In de jaarrekening staan de cijfers en resultaten. Het jaarverslag geeft een toelichting op deze cijfers en uitleg over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Eind maart zijn de conceptstukken naar de Friese gemeenten gegaan. De gemeenten konden tot half juni een zienswijze indienen. Medio juli is het jaarverslag definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Download een pdf van het jaarverslag en de jaarrekening 2020

Disclaimer: alle jaarverslagen voor 2023 zijn niet digitaal toegankelijk. Vanaf 2023 zijn deze digitaal toegankelijk.