13 juli 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één PDF-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 20 maart 2017
 3. Zienswijzen gemeenten rekening 2016 en begroting 2018
     - Oplegnotitie
     - Overzicht zienswijzen
 4. Viermaands bestuursrapportage 2017, programma Crisisbeheersing en Brandweer
     - Oplegnotitie
     - Bestuursrapportage
 5. Concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat
     - Oplegnotitie
     - Concept dekkingsplan 2.0
     - Brief colleges B&W en gemeenteraden
 6. Continueren verificatie Openbaar Meldsysteem (OMS)- meldingen
 7. Multidisciplinaire planvorming
 8. Proces opstellen regionaal risicoprofiel en beleidsplan Veiligheid 2019- 2022
   - Oplegnotitie
    - Proces regionaal risicoprofiel 2018-2021
    - Infografiek risicoprofiel
 9. Terugblik Veiligheidsberaad dd. 2 juni 2017
10. Benoeming lid Agendacommissie Veiligheid
11. 10.15 -11.00 uur themasessie “Zorgcontinuïteit: kwetsbaarheid achter de voordeur.”
12. Rondvraag
13. Sluiting

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.