25 november 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand. NB: dit zijn beide zeer omvangrijke bestanden.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 6 oktober 2021
 3. Mededelingen
  a) Evaluatie Dekkingsplan 2.0
  b) Informatiekaart hoofdvaarwegen en grote meren
  c) Evaluatie vogelgriep
 4. Bestuurderstevredenheidsonderzoek (BTO)
  - oplegger bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - definitieve eindrapportage bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - definitieve uitwerking aanbevelingen
 5. Begroting 3.0
 6. Kaderbrief 2023-2026
  - oplegger kaderbrief
  - concept kaderbrief
 7. Deelname oprichting landelijk expertisebureau risicobeheer en verzekeringen
  - oplegger deelname landelijk expertisebureau risicobeheer en verzekeringen
  - memo stichting expertisebureau risicobeheer veiligheidsregio's
 8. Vaststellen Regionaal Crisisplan
  - oplegger regionaal crisisplan 
  - regionaal crisisplan (NB: omvangrijk bestand)
 9. Voorlopige vaststelling Regionaal Risicoprofiel
  oplegger Regionaal Risicoprofiel VRF
  Regionaal Risicoprofiel
  Factsheet Regionaal Risicoprofiel 2022-2025
  Bijlage A Risico-inventarisatie
  - Bijlage B Risicoanalyse
  Bijlage C Gemeentebeelden 
  Bijlage D Capaciteitenanalyse
  Infographic enquête inwoners
  Publiekswebsite
 10. Vaststellen evaluatie Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022
  - oplegger evaluatie meerjarenbeleidsplan veiligheid
  - evaluatie beleidsplannen
 11. Rondvraag en sluiting