20 juni 2019

voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 13 februari 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - brief uitstel uitfasering WAS palen
  - opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg
  - vrijwilligheid brandweer
  - portefeuilleverdeling agendacommissie Veiligheid: Crisisbeheersing + GHOR
  - bijeenkomst omgevingsplannen 19 sept. 2019
 4. Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting
  - oplegger
  - zienswijzen
 5. Eerste bestuursrapportage 2019 - onderdeel veiligheid
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 6. Operatie doorlichting begroting
 7. Visie veiligheid Elfstedentocht per schaats
  - oplegger
  - visie veiligheid Elfstedentocht
 8. Risico index natuurbranden (RIN) en gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
  - oplegger
  - RIN Terschelling
  - factsheet Terschelling
  - maatregelenmatrix
  - notitie natuurbrandbestrijding
 9. Resultaten project bluswatervoorziening
  - oplegger
  - rapport bluswatervoorziening
  - samenvatting
 10. Voortgangsrapportage implementatie van het dekkingsplan 2.0
  - oplegger
  - voortgangsrapportage
  - toelichting prestaties 2e TS
  - uitvoeringsprogramma Brandveilig leven
 11. Zorg en veiligheid
  - oplegger
  - factsheet
 12. Rondvraag en sluiting