Interview Oeds Bijlsma Wetterskip Fryslân

Oeds Bijlsma is secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân. Veiligheid loopt als een rode draad door het werk van het waterschap. In de voorbereiding op een mogelijke calamiteit, zoals wateroverlast of watervervuiling, werkt Wetterskip Fryslân nauw samen met Veiligheidsregio Fryslân.

Op welke manier houdt Wetterskip Fryslân zich bezig met veiligheid?

“Bijna al ons werk heeft met veiligheid te maken. We verbeteren en onderhouden de dijken langs Waddenzee en IJsselmeer die ons beschermen tegen overstromingen. We onderhouden oevers en kaden langs meren en sloten om wateroverlast te voorkomen. En dagelijks houden we de waterstand in sloten en vaarten in de gaten en op het juiste peil. Door het afvalwater te zuiveren werken we aan een betere waterkwaliteit in meren en sloten. Dat draagt bij aan de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.” 

Oeds Bijlsma 

Hoe zijn jullie voorbereid op calamiteiten?

“Onze eigen crisisorganisatie komt in actie wanneer er risico’s ontstaan. Bijvoorbeeld bij wateroverlast door veel neerslag, watervervuiling door lekkage van schepen of schade aan kades en dijken bij storm en hoog water. We hebben draaiboeken voor diverse soorten calamiteiten. Als er iets gebeurt, richten we op ons hoofdkantoor een Actiecentrum in. Van daaruit wordt de calamiteit zo snel mogelijk bestreden. In het centrum werken onze handhavers, rayonbeheerders en specialisten waterkwaliteit nauw samen. Zij wisselen voortdurend informatie uit met de mensen in het veld. Vaak werken we ook samen met andere partijen, zoals de veiligheidsregio, gemeenten, landbouw en natuurorganisaties.” 

Hoe werken waterschap en veiligheidsregio samen?

“Water houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Bij een calamiteit zijn al snel meerdere gemeenten en partijen betrokken. We werken daarom nauw samen met Veiligheidsregio Fryslân en andere partijen. Samen houden we het regionaal risicoprofiel up to date. Onze medewerkers trainen bij Veiligheidsregio Fryslân hun vakbekwaamheid, zodat ze goed kunnen functioneren in de crisisteams van de veiligheidsregio. De meldkamer van VRF alarmeert óf informeert ons bij bepaalde incidenten en Wetterskip Fryslân overlegt op alle niveaus met Veiligheidsregio Fryslân. Zelf neem ik deel aan het overleg van de directie crisisbeheersing. In 2014 hebben we onze samenwerking bekrachtigd met een convenant.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân, bijvoorbeeld tijdens de vogelgriep vorig jaar?

“Zeer positief. We kennen en respecteren elkaars taken, rollen en verantwoordelijkheden. We weten wie waarvoor aan de lat staat. Veiligheidsregio Fryslân is een spin in het web. De organisatie heeft een voorbereidende rol bij een incident of crisis waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bij grootschalige incidenten of crises heeft de veiligheidsregio een leidende rol. Tijdens de vogelgriepcrisis had samenwerken een grote meerwaarde, voor alle partijen. Veiligheidsregio Fryslân regisseerde de communicatie en informatievoorziening richting de betrokken gemeenten. Daardoor konden Wetterskip Fryslân en de natuurorganisaties zich richten op het vinden en opruimen van dode vogels.” 

Wat is volgens jou de belangrijkste meerwaarde van Veiligheidsregio Fryslân?

“Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met meer neerslag. We moeten samen werken aan slimme oplossingen om de schadelijke gevolgen hiervan zoveel mogelijk te voorkomen. Onder de regie van Veiligheidsregio Fryslân bereiden alle partijen zich samen voor op een mogelijk incident of crisis. De afdeling Crisisbeheersing is goed in planvorming, het aanjagen van samenwerkingsafspraken en vakbekwaamheidstrainingen. En haar belangrijkste rol: goede informatie geven bij een incident of crisis. Bij een (dreigende) overstromingsramp moeten onze inwoners weten wat te doen. Ook op dat gebied heb ik een groot vertrouwen in Veiligheidsregio Fryslân.”