22 juni 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Concept conclusies 6 april 2023
  - conclusies
  - presentatie GALA
  - conclusies 9 februari 2023 (vastgesteld in besloten overleg van 6 april)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie
 4. Zienswijzen op jaarstukken en begroting inclusief begrotingswijziging
 5. Eerst bestuursrapportage 2023
  - oplegnotitie
  - eerste bestuursrapportage 2023
 6. Wijzigingen GR Veiligheidsregio Fryslân
  - oplegnotitie
  - toelichting wijziging
 7. Rechtmatigheidsverantwoording
  - oplegnotitie
  - vervolg rechtmatigheidsverantwoording
  - normenkader incl. toetsing 2023
  - intern controleplan 2023
 8. Kansrijke Start
  - oplegnotitie
  - huidige stand van zaken
 9. Stand van zaken GALA
  - oplegnotitie
  - notitie regionale opgaves
 10. Doorontwikkeling Friese Preventie Aanpak
 11. Rondvraag en sluiting