16 juni 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 11 februari 2021
 3. Mededelingen
  a. Zelfevaluatie COVID-19 voor Inspectie J&V
  - oplegnotitie
  - zelfevaluatierapport
  b. Evaluatie Dekkingsplan Brandweer
  c. Stand van zaken taakdifferentiatie Brandweer
  d. Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel 2021
  e. Ontwikkelingen ongevallenverzekering
  f. Overdracht Meldkamer Noord-Nederland
 4. Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting
  - oplegnotitie
  - zienswijzen
 5. Eerste bestuursrapportage 2021 - onderdeel veiligheid
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 6. Benoemen lid agendacommissie veiligheid met portefeuille Brandweer (vertrouwelijk. Dit document wordt alleen aan de leden toegezonden)
 7. Eindadvies brandweer in beweging
  - oplegnotitie
  - eindadvies
 8. Handreiking generieke maatregelen bluswatervoorzieningen
  - oplegnotitie
  - handreiking
 9. Dienstverleningsconcept risicobeheersing brandweer Fryslân
  (omgevingswet)
  - oplegnotitie
  - dienstverleningsconcept
 10. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
  - oplegnotitie
  - concept RBP Vliegbasis Leeuwarden
  - multidisciplinaire informatiekaart luchtvaartongevallen zone 1
 11. Visiedocument spontane burgerinitiatieven
  - oplegnotitie
  - visiedocument
  - handreiking
  - factsheet
 12. Rondvraag en sluiting