8 juli 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  - rechtmatigheidsverantwoording
  - bestuurderstevredenheidsonderzoek
 2. Ingekomen stukken
  a. besluitenlijst bestuurscommissie gezondheid
  b. besluitenlijst bestuurscommissie veiligheid
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 11 maart 2021
 4. Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
 5. Verzekeringen en besluit oprichten rechtspersoon
 6. Eerste bestuursrapportage 2021
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 7. Zienswijzen jaarrekening 2020, begroting 2022 en begrotingswijziging 2021
  - oplegnotitie
  - VRF Jaarstukken 2020
  - controleverklaring
  - accountantsverslag (vertrouwelijk; wordt per mail naar de leden verzonden)
  - eerste begrotingswijziging
  - programmabegroting 2022
  - zienswijzen
  - reactienota
 8. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
  - oplegnotitie
  - concept Rampbestrijdingsplan
  - multidisciplinaire informatiekaart
 9. Rondvraag en sluiting