23 november 2022

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conceptadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 3. Conclusies BC Veiligheid d.d. 5 oktober 2022
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  - concept contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg
  - brief VB HMF Bruls aan Ministerie J&V inzake contourennota
  - brief Ministerie J&V inzake reactie VB
 5. Kaderbrief 2024 - 2027
  - oplegnotitie
  - concept kaderbrief
  - aanbiedingsbrief
 6. a. Meerjarenkoers
  b. Regionaal Risicoprofiel
  c. concept reactienota
  - overzicht zienswijzen
  - reactienota zienswijzen
  d. beleidsplan vakbekwaamheid crisisfunctionarissen
  - oplegnotitie
  - meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid
 7. Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen
  - oplegnotitie
  - handreiking
 8. RBP Vliegbasis ivm wijziging calamiteitenstructuur Vliegbasis
  - oplegnotitie
  - RBP Vliegbasis
  - multidisciplinaire informatiekaarten
 9. Bluswatervoorziening
  - oplegnotitie
  - afrondingsrapportage
 10. Gebiedsgerichte aanpak Schiermonnikoog
  - oplegnotitie
  - gebiedsgerichte aanpak
  - maatregelenmatrix Schiermonnikoog
 11. Informatieveiligheid bij de VRF
 12. Rondvraag en sluiting