20 juni 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Benoemen lid Auditcommissie
 3. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid 22 februari 2018 
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegger
  - brief inzake toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
  - toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
 5. Zienswijzen jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
  - oplegger
  - zienswijze Weststellingwerf
  - zienswijze Ooststellingwerf
 6. Eerste bestuursrapportage 2018 
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 7. Conceptmeerjarenbeleidsplan Veiligheid
  - oplegger beleidsplan Veiligheid
  - beleidsplan Veiligheid
  - infographic
  - oplegger beleidsplan Organisatie
  - beleidsplan Organisatie
 8. Evenementenkalender/gevolgen LF2018 voor zorgpartners
  - oplegger
  - notitie vervolg gevolgen LF2018 voor zorgpartners
  - stand van zaken evenementen
 9. Voortgang implementatie Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat
  - oplegger
  - estafette planning
 10. Projectopdracht bluswatervoorziening
  - oplegger
  - projectopdracht
 11. Onderzoek Inspectie J&V: inrichting repressieve brandweerzorg
  - oplegger
  - landelijk beeld
  - regiobeeld Fryslân
 12. Rondvraag en sluiting