13 februari 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst d.d. 14 november 2019
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  a. Stand van zaken Coronavirus
  b. Stand van zaken vrijwilligheid bij de brandweer
  c. Inspectierapport regiobeeld operationele prestaties
  d. Inspectierapport de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag
  - oplegnotitie
  - brief bij rapport
  - rapport
  - beleidsreactie
 4. Zienswijzen kaderbrief 2021-2024
  - oplegnotitie
  - zienswijze Achtkarspelen
  - zienswijze Ameland
  - zienswijze Leeuwarden
  - zienswijze Ooststellingwerf
  - zienswijze Smallingerland
  - overzicht zienswijzen
 5. Jaarstukken 2019 Programma Veiligheid
  - oplegnotitie
  - programmaverantwoording
 6. Conceptbegroting 2021 Programma Veiligheid
  - oplegnotitie
  - programmaplan
 7. Herbenoeming lid auditcommissie
 8. Benoeming portefeuillehouder zorg en veiligheid
 9. Plan van aanpak hoog water en evacuatie
  - oplegnotitie
  - plan van aanpak
  - planning
 10. Presentatie Stand van zaken Wet Verplichte GGZ
 11. Omgevingslab veiligheid: bouwsteen Veiligheid
  - oplegnotitie
  - bouwsteen
 12. Rondvraag en sluiting