19 juni 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. Via het zip-bestand zijn alle bijlagen in één keer te downloaden.

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 14 februari 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegger 
  - Zorg & Veiligheid: factsheet en presentatie
  - Vaccinatiegraad Friesland: infographic
 4. Benoeming lid Agendacommissie
 5. Benoeming lid Auditcommissie
 6. Zienswijzen jaarstukken en begroting
 7. Eerste bestuursrapportage 2019
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 8. Operatie doorlichting begroting
 9. Presentatie bouwsteen Gezondheid
  - bouwstenen gezondheid in omgevingswet
  - achtergronddocument
  - volksgezondheid toekomstverkenning
 10. Rondvraag en sluiting