Convenant Natuurbrandbeheersing Fryslân

Op 22 juni ondertekenden Veiligheidsregio Fryslân, Provincie Fryslân, vijf natuurbeheerorganisaties en twaalf Friese gemeenten met een hoog risico op natuurbranden het Convenant Natuurbrandbeheersing Fryslân. Met het tekenen van dit convenant onderstrepen de partijen het belang samen te werken aan het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. In het convenant is afgesproken dat de partijen op verschillende niveaus gaan samenwerken: in een bestuurlijk platform en een regionaal regieteam, beide v

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Mei dit konvenant bestempelje wy in wichtige gearwurking as it giet om natuerbrannen foar te kommen en it ferminderjen fan de effekten fan dy brannen. Sa wurkje wy mei ús allen oan feiligens en it behâld fan kwetsbere natuer."

De kans op een onbeheersbare natuurbrand neemt de komende jaren toe door klimatologische veranderingen. De effecten van zo’n natuurbrand kunnen een ontwrichting van de samenleving veroorzaken, met grote ecologische schade en met grote economische - en vervolgschade voor infra-structuur en de toeristische sector tot gevolg. Denk aan vernietiging van bossen en daarmee vernietiging van een belangrijke verblijfplaats voor dieren of het onbegaanbaar worden van wandelpaden.

Gebiedsgerichte aanpak

Beheersing van risico’s in de natuur komt vooral neer op samenwerking met alle betrokken partijen. Hierbij is het nodig om de risico’s en belangen van elk van de partijen inzichtelijk te maken en te bepalen welke verantwoordelijkheden partijen hebben om deze risico’s te verminderen.

In Fryslân is inmiddels bij een aantal natuurgebieden ervaring opgedaan met een gebiedsgerichte aanpak van natuurbrandbeheersing. Bij deze aanpak brengt Brandweer Fryslân samen met verschillende partijen de brandveiligheidsrisico’s van een natuurgebied in kaart om samen benodigde maatregelen te nemen. Vanuit de uitgevoerde Risico-inventarisatie Natuurbranden Fryslân (RIN) is inzichtelijk gemaakt welke natuurgebieden een hoog dan wel laag risico hebben op natuurbranden. Deze zogeheten ‘RIN-gebieden’ hebben een hoger risico op natuurbrand en zijn gebieden van meer dan 500 hectare met aaneengesloten bossen, heide-, veen- en rietvelden en/of duinen. De gemeenten met een hoog risico op natuurbranden, zetten ook hun handtekening onder het convenant.

Afspraken op verschillende niveaus

Een nieuw onderdeel van de samenwerking is het overkoepelende Bestuurlijk Platform Natuurbrandbeheersing en het ambtelijke Regionaal Regieteam. De partijen kunnen elkaar nu op verschillende niveaus - bestuurlijk, ambtelijk en operationeel- snel vinden. Ook de natuurbeheerders onderstrepen het belang van deze samenwerking, zo vertelt Bert Hummelen, provinciehoofd Staatsbosbeheer, namens de betrokken natuurbeheerorganisaties en particuliere natuurbeheerders. “Natuurbranden zijn van alle tijden, maar door de toename van langere droge periodes, zoals ook nu weer, neemt het risico op natuurbranden in Nederland toe. Door in Friesland nauw samen te werken met alle betrokken partijen kunnen we de risico’s in onze natuurterreinen zo klein mogelijk houden.”

Het verkleinen van de risico’s op natuurbrand doe je het beste samen

Margreet Zoer van Brandweer Fryslân is blij dat de afspraken nu zijn vastgelegd. “Wij adviseren natuurbeheerders, gemeenten en gebruikers over brandgangen, vegetatiebeheer en het vasthouden van water om zo het risico op een natuurbrand ter verkleinen. Het is een mooie stap dat deze adviezen en onderlinge afspraken met de komst van het convenant zijn geborgd. Want het verkleinen van de risico’s op natuurbrand, doe je samen.”

 

Convenant Natuurbrandbeheersing Fryslân