Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage

27 oktober 2022

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is, gelet op artikel 17 lid 1 voornemens het herziene rampbestrijdingsplan voor de Vliegbasis Leeuwarden vast te stellen.

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden

In een rampbestrijdingsplan worden scenario's uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario's worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is herzien omdat per 30 juni 2022 het Air Combat Command (ACC) van de Koninklijke Luchtmacht is opgericht. Onderdeel van de oprichting is het omvormen van functies tot één staf in een zogenaamde A-structuur. Deze vorm van besturing heeft impact op het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden en deze is hierop aangepast. Er is geen sprake van nieuwe risico's.

Inzagemogelijkheid

Voordat het rampbestrijdingsplan van de Vliegbasis Leeuwarden door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân kan worden vastgesteld moet het plan conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van maandag 17 oktober 2022 tot en met vrijdag 25 november 2022, op de volgende locaties:

  • Het kantoor van de Veiligheidsregio Fryslân, Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden.
  • De gemeente Leeuwarden
  • De gemeente Waadhoeke

Daarnaast is het concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden digitaal te raadplegen via de website van de overheid. Naast het Rampenbestrijdingsplan van Vliegbasis Leeuwarden, kun je hier ook de multidisciplinaire informatiekaarten vinden.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 25 november 2022 worden ingediend bij het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Je kunt je zienswijze zenden aan:

Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden
onder vermelding van ”zienswijze rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden”

Een schriftelijke zienswijze via email kun je richten aan: crisisbeheersing@vrfryslan.nl