Generiek Rampbestrijdingsplan Seveso-inrichtingen Fryslân ter inzage

12 april 2024

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is van plan om het ‘Generiek Rampbestrijdingsplan Seveso-inrichtingen Fryslân’ vast te stellen. In Fryslân zijn twee hoogdrempelige Seveso-inrichtingen waarvoor Veiligheidsregio Fryslân een rampbestrijdingsplan (RBP) heeft opgesteld (artikel 6.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s):

  • European Aerosols te Wolvega
  • BASF te Heerenveen

Wat is een Seveso-inrichting?

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en worden verwerkt. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico’s en dat er een rampbestrijdingsplan (RBP) moet zijn.

Seveso-inrichtingen werden altijd Brzo-inrichtingen genoemd. Dat is veranderd op 1 januari 2024, toen de nieuwe Omgevingswet in werking trad. Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is op dat moment ingetrokken en vervangen door de Seveso III-richtlijn. Hierin staan de regels voor de Seveso-inrichtingen. Brzo-inrichtingen worden daarom nu Seveso-inrichtingen genoemd. 

Inzagemogelijkheid

Voordat het Generiek Rampbestrijdingsplan door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân kan worden vastgesteld moet het plan conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van maandag 8 april 2024 tot en met vrijdag 17 mei 2024, op de volgende locaties:

  • Het kantoor van de Veiligheidsregio Fryslân, Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden.
  • De gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen, tel: 14 0513
  • De gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1, 8471KR Wolvega, tel: 14 0561


Daarnaast is het concept Generiek rampbestrijdingsplan digitaal te raadplegen via de website van Overheid.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het concept Generiek Rampbestrijdingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 20 mei 2024 worden ingediend bij het bestuur Veiligheidsregio Fryslân.

U kunt uw zienswijze zenden aan:

Bestuur Veiligheidsregio Fryslân,
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden

onder vermelding van ”zienswijze Generiek Rampbestrijdingsplan”

Een schriftelijke zienswijze via e-mail kunt u richten aan: crisisbeheersing@vrfryslan.nl