Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Generiek Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân ter inzage

18 juni 2020

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is voornemens het generiek Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân vast te stellen. De bestuurscommissie Veiligheid heeft ter voorbereiding daarop op 11 juni 2020 besloten het concept van het generiek Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân ter inzage te leggen.

In Fryslân zijn drie hoogdrempelige Brzo-inrichtingen waarvoor Veiligheidsregio Fryslân een rampbestrijdingsplan (RBP) heeft opgesteld (artikel 6.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s):

  • Motip Dupli te Wolvega
  • Renewi te Drachten
  • BASF te Heerenveen

Rampbestrijdingsplan

Brzo-inrichtingen zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en worden verwerkt. Deze bedrijven vallen onder de werking van het ‘Besluit risico's zware ongevallen’. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico’s en dat er een rampbestrijdingsplan (RBP) moet zijn.

Er is gekozen voor een nieuwe opzet van een rampbestrijdingsplan. De drie rampbestrijdingsplannen worden geclusterd tot één generiek rampbestrijdingsplan met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf. Hiermee sluit Veiligheidsregio Fryslân aan bij de landelijke ontwikkelingen omtrent generieke planvorming. Daarnaast sluit het plan beter aan bij de praktijk en de werkwijze van de hulpdiensten en crisisfunctionarissen van Veiligheidsregio Fryslân.

Inzagemogelijkheid

Voordat het generiek rampbestrijdingsplan door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân kan worden vastgesteld moet het plan conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van maandag 22 juni 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020, op de volgende locaties:

  • Het kantoor van de Veiligheidsregio Fryslân, Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden.
  • De gemeente Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten, tel: (0512) 581234
  • De gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen, tel: 14 0513
  • De gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1, 8471KR Wolvega, tel: 14 0561

Vanwege het coronavirus zijn de gemeenten alleen op afspraak geopend. Daarnaast is het concept Generiek rampbestrijdingsplan digitaal te raadplegen op de website Overheid.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het concept Generiek rampbestrijdingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 31 juli 2020 worden ingediend bij het bestuur Veiligheidsregio Fryslân.

Zienswijzen kunnen worden verzonden naar:
Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden
onder vermelding van ”zienswijze Generiek Rampbestrijdingsplan”

Een schriftelijke zienswijze via de e-mail kan naar: crisisbeheersing@vrfryslan.nl