Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Friese Regionaal Crisisplan vernieuwd

15 december 2021

De Friese crisisorganisatie is 24/7 inzetbaar bij acute crises en rampen in de provincie Fryslân. Maar hoe wordt de crisisorganisatie ingezet bij niet-acute situaties, zoals een dreigende of langdurige crisis? Ook dit is nu beschreven in het op 15 december 2021 vastgestelde Regionaal Crisisplan 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

Samen met burgers, bedrijven, instellingen en andere partners werkt Veiligheidsregio Fryslân aan een veilig en gezond Fryslân. Het Regionale Crisisplan vormt de leidraad voor het operationeel optreden van de crisisorganisatie. Het plan bevat een beschrijving van de bij een ramp of crisis betrokken organisaties, hun verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Daarnaast staan in het plan de afspraken die zijn gemaakt over de samenwerking met regionale, bovenregionale en nationale partners.

Bekijk het Regionaal Crisisplan 2022 - 2025


Nieuw type crises

In de afgelopen jaren is de Friese crisisorganisatie vaak ingezet bij ‘traditionele flitsrampen’, zoals een brand of een groot verkeersongeval. Maar de context waarbinnen de crisisorganisatie opereert verandert. Incidenten en crises worden steeds complexer, zijn vaker grensoverschrijdend en het aantal betrokken partijen groeit. Ook lokale incidenten vragen vaker om een duiding of bestuurlijke reactie. Dit brengt nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich mee. De Friese crisisorganisatie is in de afgelopen jaren regelmatig ingezet bij een niet-acute situatie, zoals een dreigende, sluimerende of langdurige crisis. Voorbeelden daarvan zijn de coronacrisis, droogte, boerenprotesten en de containercalamiteit.

Inzet bij niet-acute situaties

Het uitgangspunt in het nieuwe crisisplan is één crisisorganisatie die inzetbaar is voor alle (dreigende) crisistypen. De wettelijk vastgelegde hoofdstructuur van de crisisorganisatie, met bijbehorende standaardbezetting en opkomsttijden, vormt de basis van het crisisplan. Afhankelijk van het type incident of crisis, de context en de ondersteuningsbehoefte van het bevoegd gezag of uitvoerende onderdelen, kan de daadwerkelijke alarmering van de crisisorganisatie en de samenstelling van de teams worden aangepast. Waar nodig kan ook zonder de GRIP-opschaling een beroep worden gedaan op de kennis en expertise van crisisfunctionarissen. Daarmee heeft ook de inzet van de crisisorganisatie bij niet-acute situaties een plek gekregen in het crisisplan.

Toepassing crisisplan

Met het vaststellen van het Regionaal Crisisplan veiligheidsregio Fryslân 2022-2025 is de basis voor de inrichting van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân voor de komende vier jaren weer vastgelegd. De inhoud van het plan wordt toegepast tijdens de opleiding, training en oefenactiviteiten in Fryslân en vormt de leidraad voor het operationeel optreden van de crisisorganisatie.