Hoe ziet onze organisatie eruit?

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. Wij bestaan sinds 2012. We zijn een jonge organisatie die midden in de samenleving staat.

Het waarom van de veiligheidsregio’s

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Voorheen viel rampenbestrijding en crisisbeheersing onder de gemeente. Door het onder één regionale bestuurlijke regie te plaatsen, is de slagkracht vergroot. 

  • schaalvergroting biedt mogelijkheden voor het vergroten van de professionaliteit
  • door meer regie en één beleid kan er beter multidisciplinair samen gewerkt worden

Het werkgebied van Veiligheidsregio Fryslân is gelijk aan de grenzen van de provincie Fryslân. Dat is niet overal zo, er zijn ook veiligheidsregio’s met een kleiner geografisch gebied.

Bestuur

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. De burgermeesters van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur. Het budget van een veiligheidsregio komt voor een groot deel van de gemeenten en voor een deel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de veiligheidsregio. Meer informatie over het bestuur en alle openbare stukken vind je onder Bestuur.  

Profiel en inrichting

Veiligheidsregio Fryslân profileert zich als een samenwerkende, betrouwbare en slagvaardige organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid, dicht bij de inwoners. 

Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio is de afdeling Crisisbeheersing. Deze afdeling zorgt ervoor dat de multidisciplinaire samenwerking bij een ramp of crisis tot in de puntjes is voorbereid. Daarnaast maken ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân bestuurlijk onderdeel uit van de Veiligheidsregio Fryslân. Twee partijen die bij een ramp of crisis vaak ook een grote rol spelen. Bij het onderdeel Bedrijfsvoering zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht, denk bijvoorbeeld aan P&O, informatiemanagement en inkoop. 

Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân.

Organogram

Organogram van Veiligheidsregio Fryslân

Bovenste rij:
- Algemeen directeur
- Staf
- Directiesecretariaat

Crisisbeheersing (zonder taken GHOR):
- Team 1
- Team 2

Brandweer:
- Noord
- Zuid
- Planvorming en Risicobeheersing

Bedrijfsvoering:
- Communicatie
- Personeel en Organisatie
- Facilitair Bedrijf
- Informatiemanagement
- Financiën en Administratie

GGD Fryslân (met taken GHOR):
- Noordwest
- Noordoost
- Zuidwest
- Zuidoost
- Algemene Gezondheidszorg
- Beleid en Ondersteuning

Belangrijke onderwerpen

Veiligheidsregio Fryslân bevindt zich in een dynamische omgeving en beweegt daarin slagvaardig mee. Enkele belangrijke onderwerpen op de strategische agenda zijn:

  • evaluatie bij rampen en crises verder ontwikkelen, waaronder burgerbeleving
  • aansluiting van de GGD bij het gemeentelijk sociaal domein
  • brandweerzorg in Fryslân optimaal én betaalbaar organiseren
  • gemeenten adviseren bij de Omgevingswet die in 2021 ingaat 

Vastgestelde beleidsplannen

Bekijk Beleidsplan Gezondheid 2019-2022

 

Bekijk Beleidsplan Organisatie 2019-2022

 

Bekijk Beleidsplan Veiligheid 2019-2022