22 februari 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid 21 december 2017 
 3. 09.40 - 10.15 uur themasessie: Evalueren - presentatie ter vergadering
 4. Belevingsonderzoek Brandweer Fryslân 
 5. Zienswijzen kaderbrief 2019- 2022
  - oplegger
  - zienswijzen kaderbrief
 6. Jaarrekening (inhoudelijk veiligheid) 
  - oplegger
  - concept jaarverslag programma Veiligheid
 7. Concept begroting 2019 (inhoudelijk veiligheid)
  - oplegger
  - concept begroting
 8. Benoeming leden Agendacommissie Veiligheid
 9. Terugblik Veiligheidsberaad dd. 21 december 2017
 10. Rondvraag
 11. Sluiting