14 november 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 2 oktober 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  a. Proces Regionaal Brand Risicoprofiel
  b. Migratie C2000
  c. Evaluatie VRF GRIP2 landelijke telefoniestoring
  - oplegnotitie
  - evaluatierapport
  - factsheet evaluatie
  - factsheet belevingsonderzoek
  d. Stand van zaken zorg en veiligheid
  e. Stand van zaken Water en Evacuatie, Wave2020 en het Deltaprogramma
  f. Inbreng Veiligheidsberaad Evaluatie Wet veiligheidsregio's
 4. Kaderbrief 2021-2024
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
  - toekomstbestendige bedrijfsvoering
  - eindrapportage toekomstbestendige bedrijfsvoering
 5. Landelijke Meldkamer Samenwerking; Informatie en toelichting op het proces door de heer Gebben (portefeuillehouder)
  - oplegnotitie
  - governance notitie
  - overdrachtsdocument
  - letter of presentation
 6. Voortgang planvorming Crisisbeheersing
  a. Generiek Rampbestrijdingsplan
  b. Regionaal Crisisplan
 7. Rondvraag en sluiting