13 februari 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conceptconclusies d.d. 23 november 2022
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - evaluaties Oud en Nieuw 2022-2023
  - casemanagement scenarioteam
 4. Zienswijzen kaderbrief 2024-2027; nazending
 5. Jaarverslag en presentatie resultaat 2022
  - oplegnotitie
  - programmaverantwoordingen en paragrafen 2022
 6. Programmabegroting 2024
  - oplegnotitie
  - programmatekst gezondheid en veiligheid
 7. Oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's
  - oplegnotitie
  - aanbiedingsbrief
  - memo
 8. Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
  - oplegnotitie
  - maatregelenmatrix
  - risico index
 9. Implementatie bouwsteen 1
 10. Versterking crisisbeheersing en ophoging BDUR
 11. Toekomstverkenning Brandweer en Crisisbeheersing
 12. Rondvraag en sluiting