30 juni 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken

 3. Besluitenlijst AB-vergadering 13 juni 2022 (benoeming DPG)
 4. Besluitenlijst AB-vergadering 10 maart 2022
 5. Overzicht zienswijzen, incl. reactienota
  - oplegnotitie
  - zienswijzen
  - reactienota
 6. Jaarstukken 2021
  - VRF jaarverslag 2021
  - accountantsverslag (niet openbaar, wordt alleen toegestuurd aan de leden)
 7. Begrotingswijziging 2022
 8. Begroting 2023
 9. Berap 1 2022
  - oplegnotitie
  - eerste berap
 10. Rechtmatigheidsverantwoording 2023
  - oplegnotitie
  - plan van aanpak
  - normenkader
  - interne controleplan VIC 2022
 11. Rondvraag en sluiting