15 december 2022

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 30 juni 2022
 4. Presentatie over informatieveiligheid
 5. Tweede bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - tweede bestuursrapportage
 6. Reactienota op zienswijzen meerjarenkoers 2023-2026 en het regionaal risicoprofiel
  - oplegnotitie
  - reactienota
  - meerjarenkoers 2023-2026
  - regionaal risicoprofiel 2022
 7. Meerjarenkoers 2023-2026
 8. Regionaal Risicoprofiel
 9. Informatieveiligheidsbeleid
  - oplegnotitie
  - informatieveiligheidsbeleid 2023-2026

9a. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
      - oplegnotitie
      - rampbestrijdingsplan
      - informatiekaarten

10. Rondvraag en sluiting