Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

13 juli 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

 

1. Opening en mededelingen 

2. Conclusies AB vergadering 20 maart 2017 

3. Tussenevaluatie weerstandsvermogen

    - Onderlegger

    - Evaluatie weerstandsvermogen 

4. Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 incl. zienswijzen

   - onderlegger

   - jaarrekening 2016 en begroting 2018

   - begroting 2018

   - verslag van bevindingen

   - controleverklaring

   - overzicht zienswijzen 

5. Bestuursrapportage incl. tweede begrotingswijziging

   - onderlegger

   - bestuursrapportage 2017-4

6. Wijziging timing prijsindexatie

7. Afscheid Tjeerd van Bekkum 

8. Rondvraag 

9. Sluiting