1 juli 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.
Agendapunt 8 en 9 zijn vertrouwelijk. Deze stukken zijn dan ook niet opgenomen in het pdf- en zip-bestand. Deze stukken worden alleen toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. besluitenlijst bestuurscommissie veiligheid
  b. besluitenlijst bestuurscommissie gezondheid
 3. Besluitenlijst ab-vergadering d.d. 11 maart 2020
 4. Stand van zaken coronakosten (presentatie)
 5. Eerste bestuursrapportage 2020
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 6. Jaarverslag en -rekening 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021, incl. zienswijzen
  - oplegnotitie
  - jaarverslag en jaarrekening 2019
  - controleverklaring
  - verslag van bevindingen
  - 1e begrotingswijziging 2021
  - begroting 2021
  - zienswijzen
  - reactienota VRF totaal
 7. Controleprotocol
  - oplegnotitie
  - controleprotocol en normenkader
 8. Aanbesteding accountantsdiensten (vertrouwelijk)
 9. Bestuurlijke consultatie arbeidsvoorwaardenvorming (vertrouwelijk)
 10. Bestuurderstevredenheidsonderzoek
 11. Rondvraag en sluiting