Over CRW

De Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) is een netwerk van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de incident- en rampenbestrijding op de Waddenzee. Deze samenwerking is nodig omdat de Waddenzee een groot aaneengesloten en intensief gebruikt watergebied is, waar veel verschillende partijen een rol hebben bij de bestrijding van incidenten.

De afspraken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de incident- en rampenbestrijding zijn vastgelegd in het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) en het in 2004 ondertekende CRW-convenant. De CRW vervult een rol op het gebied van bovenregionale coördinatie, planvorming, het operationaliseren van het IBP-W en specifieke watergerichte vakbekwaamheid van de betrokken (land-)functionarissen.

In CRW betrokken partijen

In de CRW is een groot aantal overheden en organisaties vertegenwoordigd. Naast Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Noord-Holland Noord en de aan de Waddenzee gelegen gemeenten in deze drie provincies zijn dat onder meer Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, de KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast behoren ook de brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de diverse ‘land’- en ‘water’-meldkamers en verschillende belangenorganisaties, terreinbeheerders, havenbedrijven en rederijen in het Waddengebied tot het netwerk van de CRW.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) is een operationeel plan waarin de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s zijn beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde-scenario’s. Voor de diverse veerbootdiensten zijn aparte scenariokaarten opgesteld.

In het IBP-W is onder meer informatie te vinden over randvoorwaardelijke processen als melding en alarmering, leiding en coördinatie, opschaling en informatiemanagement; diverse scenario’s (op basis van kaarten met METHANE-indeling); informatie voor beheerders en gebruikers; en bijlagen, waaronder het dekkingsplan en aanlandingsplaatsen.

CRW-structuur

Het CRW-netwerk wordt aangestuurd door het Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO). Deelnemers aan het BWO zijn drie burgemeesters, de directeuren van de drie veiligheidsregio’s uit het gebied, de directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de directeur Kustwacht Nederland. Daarnaast is er het Tactisch Waddenzee Overleg (TWO), dat verantwoordelijk is voor het operationaliseren en de implementatie van het IBP-W en de operationele coördinatie en de advisering van het BWO. Een aantal taken en werkzaamheden is belegd bij een tweetal (permanente) werkgroepen – op gebied van vakbekwaamheid en risico’s, planvorming en procedures – en (tijdelijke) themagroepen.

CRW-secretariaat

Met de betrokken partijen is afgesproken dat Veiligheidsregio Fryslân binnen de CRW een coördinerende rol heeft. Het CRW-secretariaat is daarom als zelfstandig onderdeel ondergebracht bij de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân in Leeuwarden. Het CRW-secretariaat wordt aangestuurd door de waterfunctionaris Waddenzee en bestaat verder uit een secretaris, assistent en communicatieadviseur die hun CRW-taken allen in deeltijd uitvoeren naast hun andere werkzaamheden. De CRW-waterfunctionaris voert geregeld overleg met de bij de CRW betrokken partijen. Ook overlegt de waterfunctionaris op nationaal niveau met de overige waterfunctionarissen in Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Download onze folder

Contact

Postadres: CRW, Veiligheidsregio Fryslân, Afdeling Crisisbeheersing, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden