Nieuwsberichten vogelgriep

Hier lees je het laatste nieuws over de vogelgriep in Fryslân.

De vogelgriep blijft rondgaan onder wilde vogels in Nederland. Deze week zijn in Fryslân honderden vogels dood gegaan. Zo zijn in Leeuwarden zeker 200 dode wilde vogels gevonden en er zijn 30-40 dode kokmeeuwen aangetroffen in natuurgebied De Alde Feanen. Ook in natuurgebied De Deelen zijn een kleine 30 dode kokmeeuwen gevonden.  De vogels zijn waarschijnlijk overleden door vogelgriep. De dode vogels worden opgeruimd door de beheerders van de (natuur)gebieden.

Help de verspreiding van vogelgriep voorkomen!

 • Vind je een dood of ziek wild zoogdier? Raak het dier niet aan, maar onthoud waar het dier ligt en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22.
 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.
 • Houd honden aangelijnd, zeker in gebieden waar veel watervogels zijn.

Friese samenwerking
In Fryslân werken onder andere de Provincie Fryslân, Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het opruimen van dode dieren. Ook is uitgewerkt welke hygiënemaatregelen daarbij nodig zijn.

In Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Friesland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 57.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 1 en 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen 10 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vogelgriep komt nog steeds voor onder wilde vogels in Nederland, al komen er weinig meldingen binnen. In de afgelopen weken zijn er in Fryslân enkele wilde vogels met  vogelgriep gevonden. Het blijft belangrijk om alert te blijven op vogelgriep. Raak dode wilde vogels of wilde zoogdieren niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Zoogdieren met vogelgriep
Het was al bekend dat ook zoogdieren, zoals vossen en bunzingen, vogelgriep kunnen krijgen. Zo werd in november 2022 een bunzing met vogelgriep gevonden in Fryslân. Vaak is de oorzaak van vogelgriep bij zoogdieren het bijten in besmette kadavers van vogels.

Vind je een dood of ziek wild zoogdier? Raak het dier niet aan, maar onthoud waar het dier ligt en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. Je kunt voorkomen dat een hond het vogelgriepvirus krijgt door de hond aangelijnd te houden, zeker in gebieden waar veel watervogels zijn.

In Oudwoude (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland) is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 30.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar maar met gescheiden bedrijfsvoering. Het bedrijf zal worden gescreend op vogelgriep en gedurende 14 dagen door de Gezondheidsdienst voor dieren intensief gemonitord worden op vogelgriep verschijnselen. Binnen 3 kilometer bevinden zich geen andere bedrijven met pluimvee. In de 10 kilometerzone liggen 10 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

In Blija (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 80.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dit bedrijf in Blija is in januari 2022 eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting. Binnen een zone van 1 kilometer ligt nog 1 ander pluimveebedrijf, deze staat op dit moment leeg vanwege een eerdere besmetting met vogelgriep begin september 2022. Binnen 3 kilometer liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden op vogelgriep onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone liggen 9 andere bedrijven met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bij vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast (gemeente De Friese Meren, provincie Friesland) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 87.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 en 3 kilometer zone rondom de besmette inrichting liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 2 pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Een ophok- en afschermplicht was al ingesteld en is nog steeds van kracht.

Het volledige nieuwsbericht is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

In Blija (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 66.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf waar momenteel pluimvee gehuisvest wordt. Dit bedrijf wordt gescreend en intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Dit geldt ook voor een ander bedrijf dat in de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt. In de 3 kilometerzone liggen 3 andere pluimveebedrijven. 2 bedrijven staan leeg, het andere zal worden gescreend. In de 10 kilometer zone liggen 8 pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid.

In Ried (gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 104.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 14 pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod.

Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid.

Er is vogelgriep in Fryslân. Op dit moment worden ook kolonies grote sterns getroffen door de vogelgriep. 

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Vermijd zoveel mogelijk gebieden waar veel watervogels zijn en laat groepen watervogels met rust. Daarmee help je de verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

 

In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 166.000 vleeskuikens op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen dertien andere pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Meer informatie hierover is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je gemelde dode vogel niet altijd (direct) op wordt opgehaald? Dode vogels worden in elk geval opgeruimd op locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn én waar veel mensen komen. De reden daarvoor is om de kans te verkleinen dat mensen of hun huisdieren besmet raken met het virus door contact met dode vogels. Daarnaast beoordelen gemeenten en terreinbeheerders (zoals It Fryske Gea, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten) of grote aantallen dode vogels in minder gemakkelijk toegankelijke gebieden worden opgeruimd.

Waarom wordt een gemelde vogel niet altijd (direct) opgehaald?

De natuurgebieden en buitengebieden zijn de verblijfplaats van veel wilde vogels. Je wilt ze liever niet verstoren door het opruimen van dode vogels. Een dergelijke verstoring kan bovendien ertoe leiden dat vogels opvliegen en daarmee het virus verder verspreiden.
Aan de andere kant kunnen dode vogels een bron zijn voor infectie, voor dieren zoals bijvoorbeeld honden wanneer ze in contact komen met de vogel. Of doordat aasetende vogels zoals buizerds en zeearenden of aasetende zoogdieren zoals zeehonden en marters de dode vogels eten. Daarom maken terreinbeheerders telkens een afweging om wel of niet dode vogels in buitengebieden op te ruimen.

De keuze om wel op te ruimen is onder andere wanneer dode vogels zich bevinden op plekken waar veel wilde vogels bij elkaar komen en daar grote aantallen dode vogels worden waargenomen, zoals op hoogwaterrustplaatsen in de Waddenzee en op plekken waar aasetende vogels vaak foerageren.

We moeten ons wel realiseren dat deze maatregelen niet bedoeld zijn om de ziekte te bestrijden laat staan uit te roeien. Dat is niet mogelijk, maar wel om de hoeveelheid virus in de omgeving iets te verlagen. Nu wilde vogelpopulaties besmet zijn geraakt met het hoog-pathogene vogelgriepvirus, kunnen we helaas geen maatregelen nemen om ze weer helemaal vrij te krijgen van dit virus.

Meer weten?

Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op onder andere de website van Veiligheidsregio Fryslân,  de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de website van de Rijksoverheid.

In Scharnegoutum (provincie Friesland) is op een kleinschalige houderij met diverse watervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 90 watervogels op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1 kilometer zone en in de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen drie pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Scharnegoutum wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.

In Blija (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 177.000 vleeskuikens op dit bedrijf geruimd. Op 100 meter afstand van het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. Dit bedrijf met circa 45.000 vleeskuikens wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen naast het hierboven genoemde pluimveebedrijf geen andere bedrijven. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 10 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Zie ook de regeling voor meer informatie.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, loopvogels en sierwatervogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Blija wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2021, nr. WJZ/21311277, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021.

Download op de Rijksoverheid de ‘Regeling tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021’.

In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Tzum. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier in Groningen, vlak bij de grens met Fryslân) is bij legkippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 48.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen een straal van 10 km liggen er 19 andere pluimveebedrijven. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Het vogelgriepvirus is aangetroffen in de provincie Fryslân. Op 3 november 2021 maakte de NVWA bekend dat bij (water)vogels van een particuliere eigenaar in Parrega (Súdwest-Fryslân) vogelgriep (H5) is vastgesteld. Bij wilde vogels in Fryslân is het vogelgriepvirus nog niet officieel aangetroffen. Wel zijn ongeveer 5-10 dode wilde vogels in Fryslân gevonden waarvan aannemelijk is dat ze aan vogelgriep zijn gestorven. Raak gevonden dode vogels niet aan, meld de vondst en laat gebieden met watervogels met rust.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.
Je kunt daarnaast ook een landelijke melding doen:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden met watervogels met rust laten
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Samenwerking in Fryslân
In Fryslân werken o.a. de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het LNV en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.

In Parrega (Súdwest-Fryslân, provincie Friesland) is bij (water)vogels van een particuliere eigenaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook geldt per vandaag een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen waar risicovogels worden gehouden.

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. Er liggen 12 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Het aantal gevonden dode wilde vogels in Fryslân is in de afgelopen zes weken stabiel laag gebleven. In deze periode zijn een kleine 60 meldingen gedaan van gevonden dode of zieke vogels; afgelopen week kwam slechts één melding binnen.

Alert
Het vogelgriepvirus is echter nog niet weg uit Nederland; nog steeds worden dode vogels aangetroffen of zieke vogels met verschijnselen van het virus. De Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân blijven daarom de komende tijd de situatie in Fryslân in de gaten houden.

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Situatie in Fryslân
Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Bij een aantal gevonden dode vogels is het vogelgriepvirus via onderzoek inderdaad aangetoond. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven. Sinds eind december 2020 neemt het aantal gevonden wilde dode vogels in Fryslân af.

Het aantal gevonden dode wilde vogels in Fryslân is in de afgelopen twee weken verder afgenomen. Sinds 21 december 2020 zijn ruim 20 dode vogels gemeld. Hoewel dit afnemende aantal een goed teken is, betekent dit nog niet dat het vogelgriepvirus onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen.

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Bij een aantal gevonden dode vogels is het vogelgriepvirus via onderzoek inderdaad aangetoond. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven.  

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Het aantal dode wilde vogels dat in Fryslân wordt gevonden lijkt af te nemen. Afgelopen week zijn in elk geval een kleine 200 dode vogels gevonden. Dit betekent echter nog niet dat het vogelgriepvirus onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen. Bovendien worden nog steeds pluimveebedrijven getroffen door vogelgriep.

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven. 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Buitenpost
Op 14 december 2020 is in Buitenpost vogelgriep vastgesteld bij een vermeerderingsbedrijf met kippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Vindplaatsen
De NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart. Daarnaast houdt de NVWA nu ook op een digitale kaart bij hoeveel dode vogels in totaal worden gevonden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Buitenpost liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 22 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Buitenpost. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Landelijke maatregelen die zijn ingesteld in verband met de dreiging van hoogpathogene vogelgriep, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meer informatie

Het originele bericht en meer informatie over de geldende maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In de eerste week van december 2020 zijn opnieuw minder dode wilde vogels in Fryslân gevonden dan in de voorgaande weken. In een week tijd zijn ruim 100 dode vogels geregistreerd. Omdat niet alle vogels worden geregistreerd, ligt het daadwerkelijk aantal dode vogels waarschijnlijk iets hoger. Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Dat er nu minder dode wilde vogels worden gevonden betekent niet direct dat het vogelgriepvirus in Fryslân onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen. Het is daarom moeilijk te voorspellen of het vogelgriepvirus zich de komende tijd nog verder gaat verspreiden.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Annaparochie
In Sint Annaparochie (Friesland) is op maandag 7 december 2020 vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met vleeskuikens. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Vindplaatsen
Het NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart.

In Sint Annaparochie (Friesland) is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Sint Annaparochie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Sint Annaparochie. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Kunnen mensen ook ziek worden door vogelgriep?
Alleen mensen die intensief contact hebben met besmette vogels of langdurig aanwezig zijn geweest in besmette stallen lopen een risico om ziek te worden door vogelgriep. GGD Fryslân heeft deze personen virusremmers aangeboden. Deze medicijnen verkleinen de kans dat mensen vogelgriep krijgen.

Landelijke maatregelen
Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen. zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Zie ook: Nieuwsbericht en meer informatie op website van de Rijksoverheid

In de laatste week van november zijn een stuk of 150-200 dode vogels in Fryslân gevonden. Dat zijn minder vogels dan in de weken daarvoor. Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Vindplaatsen

De vogels zijn o.a. in Noardeast-Fryslân, Súdwest Fryslân en op de Waddeneilanden gevonden. Het NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart.

Dode vogels gevonden?

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Gebieden met watervogels met rust laten

Er zijn op dit moment geen natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

 

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân, vooral in het Waddengebied, veel dode en zieke vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Van een aantal vogels is dit inmiddels bevestigd. In totaal zijn inmiddels meer dan 1500 dode vogels – vooral brandganzen - gevonden in Fryslân.

Ruim 500 nieuwe dode vogels aangetroffen
In de week van 16-23 november 2020 zijn er ruim 500 dode vogels in Fryslân gevonden; opnieuw vooral ganzen. Verreweg de meeste vogels zijn in het Noarderleech gevonden. Ook op Ameland en Terschelling zijn een flink aantal vogels gevonden. Daarnaast zijn afgelopen week 20 eenden en een pauw geruimd in een park in Grou, nadat hier vogelgriep was geconstateerd. Het park is gesloten.

Vogelgriep bij Fries pluimveebedrijf
Op 21 november 2020 maakte de NVWA bekend dat bij een bedrijf met vleeskuikens in Witmarsum vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Gebieden met watervogels met rust laten
Er zijn op dit moment geen natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

Opruimen van dode (wilde) vogels
Gemeenten en terreinbeheerders zorgen voor het opruimen van dode wilde vogels. Zij doen dit in elk geval op locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar veel mensen komen. Daarnaast worden nu ook grote aantallen dode vogels opgeruimd in minder makkelijk toegankelijke gebieden. Eerder werd dit niet gedaan, omdat verstoring in het veld ertoe kan leiden dat watervogels opvliegen en daarmee het virus verder verspreiden. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt via aaseters die van de dode vogels hebben gegeten, worden nu ook grote hoeveelheden dode vogels in natuurgebieden opgeruimd.

Op 21 november 2020 maakte de NVWA bekend dat bij een bedrijf met vleeskuikens in Witmarsum (Friesland) vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA.