Risico's in Fryslân

De veiligheidsregio baseert zijn beleid op de aanwezige risico’s in Fryslân. Deze risico's staan in het regionale risicoprofiel.

Risicoprofiel

Het regionale risicoprofiel geeft:

 • een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot een ramp of crisis kunnen leiden
 • een overzicht van de aard, omvang en effecten van rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen
 • een analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van rampen en crises zijn opgenomen 

Bekijk de pdf met het Friese risicoprofiel      

 

Crisistypen

 

Incidenttypen

Overstromingen

 • Overstroming vanuit zee
 • Vollopen van een polder / dijkdoorbraak

Natuurbranden

 •  Bosbrand

Extreme weersomstandigheden

 • Koude golf, sneeuw en ijzel
 • Hittegolf

Dierziekten

 • Ziektegolf

Branden in kwetsbare objecten

 

 • Grote brand in gebouw met niet of verminderd  zelfredzame personen
 • Grote brand in gebouw met een grootschalige publieksfunctie
 • Brand in dichte binnensteden

Incidenten met brandbare of explosieve stoffen in de open lucht

 • Incident transport over het water
 • Incident stationaire inrichting

Verstoring energievoorziening

 • Uitval gasvoorzieningen
 • Uitval elektriciteitsvoorzieningen

Verstoring drinkwatervoorziening

 • Verontreiniging in het drinkwaternet

Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering

 • Uitval rioleringssysteem
 • Uitval afvalwaterzuivering

Luchtvaartincidenten

 • Incident vliegtoestel bij vliegshows

Incidenten op of onder water

 • Incident waterrecreatie en pleziervaart
 • Incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen)
 • Incident op ruim water

Bedreiging volksgezondheid

 • Besmettingsgevaar via contactmedia
 • Feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder ziekteverschijnselen
 • Dierziekten overdraagbaar op mens

Ziektegolf

 • Ziektegolf besmettelijke ziekte

Paniek in menigten

 • Paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties

Verstoring openbare orde

 • Gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden

Terrorisme / ernstige criminaliteit

 • Aanslag op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen

Risico's bij jouw in de buurt

Op de speciale website risicokaart.nl krijg je inzicht in risico’s binnen jouw woon- en werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, overstromingen of verstoring van de openbare orde. Ook de gemeenten en de hulpdiensten maken gebruik van de risicokaart, onder andere bij het maken van beleid.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.