Aanhoudende droogte in Fryslân

Het is droog en warm in Fryslân. En dat blijft waarschijnlijk ook nog even zo. Van 23 juli tot 28 juli was het Nationaal Hitteplan in werking gesteld. Vanaf 28 juli is dat niet meer van kracht voor Fryslân, maar dat betekent niet dat de droogte en warmte voorbij is. Hieronder lees je welke maatregelen je kunt nemen.

Risico's bij evenementen

Het weer kan een evenement kan behoorlijk verstoren, maar ook van invloed zijn op onze veiligheid en gezondheid. We hebben enkele aandachtspunten waar u als gemeenten / evenementenorganisator rekening mee kunt houden: 

 • De factsheet warme weersomstandigheden en gezondheid  geeft advies over hoe je je kan voorbereiden en als het zover is welke maatregelen dan genomen kunnen worden.
 • Door de langere periode van droogte is de kans aanwezig dat een natuurbrand ontstaat tijdens een evenement in de natuur. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Lees hierover meer in de factsheet natuurbranden.
 • De warmte en droogte hebben ook invloed op waterkwaliteit. Niet op alle plekken is het verstandig om een evenement (bijvoorbeeld cityswims, triatlons en survival races) te organiseren. Om een goede afweging te maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden is deze factsheet opgesteld. 

Naast de factsheets zijn er ook andere maatregelen te treffen. Zorg er als organisator in ieder geval voor dat je:

 • nadenkt over of het weer voor jouw evenement een risico kan zijn. Is dit het geval beschrijf dan het risico en de maatregelen die je treft in het veiligheidsplan.
 • het weer voorafgaande en tijdens het evenement in de gaten houdt. Dit kun je zelf doen als het weer niet veel risico's voor jouw evenement kan opleveren, maar je kunt dit ook door een meteo instituut laten doen. Dit kan tegenwoordig voor een relatief klein bedrag en dan heb je een deskundig advies specifiek voor je evenement. 

Landelijk watertekort

Er is landelijk een watertekort: de vraag naar water is groter dan het aanbod. Op 2 augustus heeft de Rijksoverheid daarom laten weten dat het landelijke Managementteam Watertekorten de komende weken over mogelijke nieuwe maatregelen beslist. Er moeten keuzes gemaakt worden over de waterverdeling tussen sectoren als scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. De veiligheid staat daarbij voorop; daarna volgen de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw. Meer informatie: Rijksoverheid

Ga zorgvuldig om met drinkwater

Door de warmte verbruiken we veel meer drinkwater dan normaal. Er is nu nog steeds voldoende drinkwater, al kan de waterdruk in sommige gebieden in Fryslân wel lager zijn, vooral in de avond. Om er voor te zorgen dat er voldoende drinkwater blijft roept Vitens iedereen op om zuinig met water te zijn en het waterverbruik te spreiden. Probeer onnodig watergebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen. Blijf wel genoeg drinken. Meer informatie: Vitens

Beregeningsverbod

Vanaf donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanwege de aanhoudende droogte hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Meer informatie is te vinden bij Wetterskip Fryslân.

Meld dode dieren in het water

Zie je dode dieren in het water? Meld dat meteen bij de Milieu Alarmlijn van de provincie, tel. (058) 212 24 22. Ga het water niet in! Dode dieren in het water kan duiden op botulisme.

Stook geen vuur in de buitenlucht

Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn! Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen. Lees er meer over bij Brandweer Fryslân.

Ga niet kijken bij een natuurbrand

De brandweer komt vaak met groot materieel ter plaatse. Dat betekent dat alle ruimte nodig is. Wil je helpen? Dat kan het beste door weg te blijven van een brand en de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Zorg dat er geen voertuigen op de aanrijdroute naar de brand staan.

Zwem alleen in veilig water

Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. De kwaliteit van het buitenwater neemt echter door de aanhoudende warmte en droogte af. Je kunt daarom het beste alleen gaan zwemmen in officiële zwemplassen. Je vindt ze op www.zwemwater.nl.

Drink voldoende en houd jezelf koel

Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken, maar ook sporters, kinderen en deelnemers aan evenementen kunnen last krijgen van de hitte. Een volwassene heeft gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan drinken nodig. Op warme dagen verlies je meer vocht dan anders. Het is dus belangrijk om genoeg te blijven drinken. Andere tips om de hitte de baas te blijven: houd jezelf en je woning koel en zorg voor elkaar. Tips en meer informatie zijn te vinden bij GGD Fryslân.

Scheepvaart hoofdvaarwegen

Voor de scheepvaart op de rijkswateren leidt de droogte in Fryslân nog niet tot grote hinder. Een gevolg van de lagere waterstanden is wel dat schepen minder diep geladen kunnen worden en dus minder vracht kunnen vervoeren. Daarnaast is bij verschillende sluizen het schutregime aangepast om waterafvoer te beperken. Schippers wordt geadviseerd om de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl goed in de gaten te houden. Meer informatie: Rijkswaterstaat.

Overleg

Omdat de droogte naar verwachting nog wel even aan blijft houden, wordt door alle betrokken organisaties regelmatig met elkaar overlegd over de stand van zaken en de maatregelen die nodig zijn. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het buitenwater en de dijken, de hoeveelheid drinkwater, het natuurbrandrisico en mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Voor de pers

Bij vragen over de droogte en daaraan gekoppelde maatregelen, kan contact worden opgenomen met onderstaande organisaties:

 • Landelijke maatregelen watertekort: Rijksoverheid
 • Drinkwater: Vitens, 088-884 74 44
 • Oppervlaktewater, kaden en dijken: Wetterskip Fryslân, 06-51 31 73 64
 • Natuurbrandrisico: Brandweer Fryslân, 088-229 99 92
 • Zwemwater: Provincie Fryslân, 058-292 57 35
 • Gezondheid: GGD Fryslân, 088-229 99 92
 • Scheepvaart hoofdvaarwegen: Rijkswaterstaat, 06-46 27 27 04

Nieuwsberichten

13 augustus 2018 - Beregeningsverbod opgeheven

Beregeningsverbod opgeheven

Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod in haar beheergebied op. Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen, heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond. Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders ‘vast’ houden. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans.

Lagere waterstanden aanleiding voor verbod

De afgelopen periode was er sprake van aanhoudende droogte, waardoor 26 juli een beregeningsverbod werd ingesteld. Door de droogte was de vraag naar water voor beregening zo groot, dat Wetterskip Fryslân in de polders en op de hoge gronden de peilen niet kon handhaven. Een verbod was nodig om het systeem weer op orde te krijgen. Met de effecten die het verbod had, konden vrijdag 3 augustus de tijden worden versoepeld. Kijkend naar de huidige weersvoorspellingen, heft Wetterskip Fryslân het verbod nu op.

Problemen voorlopig opgelost

Met de weercode oranje van afgelopen donderdag, waren hevige buien voorspeld. Tijdens hevige buien slaat de grond dicht en neemt water slecht op. Sloten en vaarten zorgen dan voor versnelde afvoer van het water. Geleidelijke regenval heeft in droge tijden een veel positiever effect. Het water kan in de grond dringen. Daardoor neemt de vraag naar water voor beregening af.
In verband met de droogte heeft Wetterskip Fryslân op kritische punten extra gehekkeld. Daardoor kan het water beter in de polders komen. Met de afnemende vraag naar water door de agrarische sector, zijn de problemen met de waterstanden voorlopig opgelost.

Situatie IJsselmeer

Afgelopen weekend is er veel neerslag boven het IJsselmeer gevallen. Deze regen en het feit dat waterschappen nu beperkt water inlaten vanuit het IJsselmeer, zorgen ervoor dat ook de waterstand in het IJsselmeer is gestegen. De aanvoer vanuit de Rijn en de IJssel blijft kleiner dan de vraag. De regen van afgelopen weekend vormt echter een (tijdelijke) buffer. Wetterskip Fryslân verwacht daarom dat er voorlopig geen beperkingen worden opgelegd voor het inlaten van water uit het IJsselmeer.

Waterkwaliteit

Door de lagere temperaturen en de gestage buien daalt de watertemperatuur. Dat heeft mogelijk een positief effect op de waterkwaliteit. Wetterskip Fryslân meet elke week de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties in Fryslân en heeft op enkele locaties blauwalg geconstateerd. Zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, worden tweewekelijks gecontroleerd. www.zwemwater.nl biedt een overzicht van veilige zwemlocaties. Deze week is er een extra meetronde van het water in verband met de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân.
De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22.

8 augustus 2018 - Regenbuien maken geen einde aan droogte

Regenbuien maken geen einde aan droogte

De komende dagen wordt het wisselvalliger. Hoewel een bui in deze periode van droogte erg prettig is, lost deze het watertekort niet op. Op dit moment is er in Fryslân een neerslagtekort van zo’n 275 mm. Op een natte dag valt er zo’n 10 mm neerslag. Om het tekort terug te dringen, zijn dus veel regenachtige dagen nodig. Een flinke regenbui is dus bijna letterlijk een druppel op de gloeiende plaat.

Minder verbruik en verdamping

Een regenbui zorgt er wél voor dat boeren hun gewassen een dag niet of minder hoeven te sproeien. Daardoor wordt er minder water uit de sloten gehaald. Ook is het op bewolkte dagen meestal koeler, waardoor er minder water verdampt. Dat betekent dat Wetterskip Fryslân minder water uit het IJsselmeer in hoeft te laten om het peil in de sloten weer aan te vullen.

Waarom water inlaten uit het IJsselmeer

Op een warme dag verdampt er zo’n 4 mm water. Daarnaast trekt water vanuit sloten de grond in en wordt het uit sloten gehaald voor de beregening van landbouwgewassen. Tot slot wordt er water gebruikt voor doorspoeling, om verzilting tegen te gaan. Zonder aanvulling zou het water in de Friese meren, kanalen en sloten iedere dag dalen. Daarom laat Wetterskip Fryslân elke dag veel water in uit het IJsselmeer. Dit gebeurt via inlaten bij Lemmer en Stavoren.

IJsselmeer niet meer aangevuld

Normaal wordt het waterpeil van het IJsselmeer aangevuld met water dat vanuit de Rijn, via de IJssel naar het IJsselmeer stroomt. Door de droogte komt er op dit moment echter onvoldoende water via de Rijn en IJssel binnen om het IJsselmeer aan te vullen. Daarom daalt de waterstand in het IJsselmeer. Dit zal weer stijgen als het in het stroomgebied van de Rijn (Duitsland) flink gaat regenen.

3 augustus 2018 - Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

Het waterschap benadrukt dat de uitzonderlijke droogte aanhoudt en roept iedereen met klem op behoedzaam om te blijven gaan met het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Sinds donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mocht er geen gebruik gemaakt worden van grondwater. Agrariërs mochten de overige gewassen nog wel beregenen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends. Voor dit nachtelijk tijdstip is gekozen omdat de verdamping van water overdag nu erg sterk is.

Beregeningstijdstippen

‘De afgekondigde maatregelen hebben voldoende effect op het waterpeil en het beregeningsverbod wordt goed nageleefd. We constateren dat het op dit moment verantwoord is om de beregeningstijdstippen met zes uur te verruimen’, zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Er mag nu van 18.00 uur tot 10.00 uur worden beregend. Met deze verruiming komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de landbouwsector om andere gewassen dan gras langer te mogen beregenen.’ Welke gewassen wel mogen beregend, staat op www.wetterskipfryslan.nl.

Grondwater

Het waterschap staat nu ook beregening uit grondwater toe. Jager: ‘We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater.’

Verdelen van water

De vraag naar water is op dit moment groter dan de wateraanvoer. Het ministerie heeft donderdag aangegeven dat de waterschappen voorlopig dezelfde hoeveelheid water mogen blijven inlaten uit het IJsselmeer. Over ongeveer twee weken komt er een nieuwe landelijke afweging over het binnenlaten van IJsselmeerwater waarna er mogelijk nadere maatregelen worden afgekondigd.

Waterkwaliteit verslechtert

Door het neerslagtekort en hoge watertemperaturen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daardoor is zwemmen in open water een steeds groter risico. Wetterskip Fryslân meet elke week de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties in Fryslân en heeft op enkele locaties blauwalg geconstateerd. Zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, worden tweewekelijks gecontroleerd. www.zwemwater.nl biedt een overzicht van veilige zwemlocaties. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân.

De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22.

3 augustus 2018- Landelijk watertekort: mogelijk nieuwe maatregelen

Landelijk watertekort: mogelijk nieuwe maatregelen

Door de aanhoudende droogte is er inmiddels een landelijk watertekort. De regen die in de afgelopen dagen is gevallen, heeft daar geen verandering in gebracht. Dat betekent dat het beregeningsverbod dat in Fryslân al gold, nog steeds van kracht is. De komende weken wordt landelijk besloten welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede waterverdeling.

Gevolgen van de droogte

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie, omdat er simpelweg minder voorraad is aan water in rivieren, sloten en meren. Botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Gewassen krijgen te weinig water, schepen kunnen door de lage waterstand niet meer optimaal worden beladen en de industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt.

De uitzonderlijke droogte treft ook boeren en telers: voor hen is dit een zware en onzekere tijd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten om voor hen een aantal praktische knelpunten weg te nemen door regels te versoepelen


De huidige droogte volgens het KNMI (2 augustus 2018)

Maatregelen

In Fryslân geldt sinds 26 juli 2018 een beregeningsverbod voor grasland. Dit verbod is nog steeds van kracht. Omdat het watertekort nu landelijk is, beslist het landelijke Managementteam Watertekorten de komende weken over mogelijke nieuwe maatregelen. Er moeten keuzes gemaakt over de waterverdeling tussen sectoren als scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. De veiligheid staat daarbij voorop; daarna volgen de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw.

Voldoende drinkwater, maar blijf wel zuinig

Er is geen tekort aan water uit de kraan, ook niet bij langdurig aanhoudende droogte. Het drinkwater komt namelijk uit een hele diepe grondwaterlaag en niet uit het oppervlaktewater. Toch wordt iedereen opgeroepen om zuinig te zijn met water op de piekmomenten (in de ochtend en avond) en water niet te verspillen. Er zit namelijk wel een limiet aan de hoeveelheid drinkwater die per dag kan worden opgepompt. Daardoor kan bij een hoog waterverbruik de waterdruk omlaag gaan. 

Waterkwaliteit neemt af

De kwaliteit van het buitenwater neemt door de aanhoudende droogte en warmte steeds meer af: het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Ook het aantal mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Wie buiten wil gaan zwemmen, kan het beste kiezen voor een officiële zwemwaterlocatie (te vinden op www.zwemwater.nl). Heb je na het zwemmen in buitenwater gezondheidsklachten, kijk dan naar deze adviezen van GGD Fryslân. 

Verhoogd risico op natuurbranden

Door de droogte is de kans op natuurbrand onverminderd hoog. Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen, en ga niet kijken bij een natuurbrand. Geparkeerde auto’s van toeschouwers staan de brandweer namelijk al snel in de weg.

Hitteplan

Met ingang van donderdag 2 augustus is het Nationaal Hitteplan weer geactiveerd, maar alleen voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Voor Fryslân is het Hitteplan niet geactiveerd. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet warm is in Fryslân. GGD Fryslân geeft goede tips over omgaan met de warmte.

Meer weten? Kijk dan op www.vrfryslan.nl/droogte

2 augustus 2018 - Meer ziekmeldingen na zwemmen in buitenwater

Meer ziekmeldingen na zwemmen in buitenwater

Het aantal meldingen van mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Dit blijkt uit de gegevens van de zwemwatertelefoon, waar ook het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Een verslechterde toestand van het zwemwater blijkt nog niet uit de metingen van de officiële zwemplaatsen. Die laten geen ongebruikelijk beeld zien. Buiten die locaties zijn geen metingen naar de zwemwaterkwaliteit.

Gedeputeerde Michiel Schrier: ,,In deze uitzonderlijk mooie zomer kunnen we gelukkig nog op veel plaatsen zwemmen. Maar blijf zelf wel alert op blauwalg, ook buiten de aangewezen zwemplaatsen. Kijk eerst naar de toestand van het water voor je erin springt.’’ Het lastige is, is dat niet alle verontreiniging van het water waarneembaar is.

De afgelopen week is er alleen voor de Aldegeaster Brekken een negatief zwemadvies bijgekomen. Die voor de Leien (Rottevalle) en het Lauwersmeer (Oostmahorn) blijven gehandhaafd. Daarnaast geldt voor twee zwemplekken het hele seizoen een negatief advies en is één gesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Voor zeven plaatsen gelden waarschuwingen. De actuele situatie staat op www.zwemwater.nl. Ook op Twitter en in de zwemwaterapp is deze informatie te vinden.

Er vinden alleen controles plaats bij de tientallen officiële zwemplaatsen in Fryslân. Deze locaties zijn te vinden op www.fryslan.frl/zwemwater. Bij alle officiële zwemwaterlocaties staan zwemwaterborden waar informatie over de waterkwaliteit en over het voorzieningenniveau staat. Daarbuiten moeten zwemmers zelf nagaan of het verantwoord lijkt om in het buitenwater te recreëren.

De website van de FUMO biedt eveneens actuele informatie over het zwemwater en geeft aan wat de risico’s zijn op het zwemmen in water met blauwalg.

 Zijn er na het zwemmen in buitenwater gezondheidsklachten, kijk dan naar deze adviezen van GGD Fryslân.

27 juli 2018 - Gezondheidsklachten na zwemmen in open water

Gezondheidsklachten na zwemmen in open water

Door het warme weer gaat, verslechterd de kwaliteit van het buitenwater. Daarom kun je het beste alleen buiten zwemmen op officiële zwemlocaties, waar het water is gecontroleerd. Heb je buiten gezwommen en daarna gezondheidsklachten? Hier staan de belangrijkste adviezen op een rij.

Veilige zwemlocaties

Veilige open zwemwaterlocaties kun je vinden op www.zwemwater.nl, of download de gratis Zwemwater App (voor Android en voor iOS/Apple). Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de zwemplek, neem dan contact op met de zwemwatertelefoon: 058-2925650.

Waar kun je gezondheidsklachten door krijgen?

 • Slakjes

Slakjes in het water kunnen zwemmersjeuk veroorzaken. Er komen dan rode bultjes op de huid en er ontstaat jeuk. De huiduitslag verdwijnt na ongeveer vijf dagen.

 • Blauwalgen

Drijvende algenlagen kunnen blauwalgen bevatten, die giftig zijn voor de mens. Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën. Ze zweven als groene of blauwe slierten of slijmerige proppen in het water. Als je hebt gezwommen in water met blauwalgen, kun je last krijgen van jeuk en huiduitslag. Ook kun je last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, een zere keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. De klachten gaan na ongeveer 5 dagen vanzelf over.

 • De ziekte van Weil

De ziekte van Weil wordt verspreid via de urine van ratten. De besmetting gaat via de mond, neus en ogen. Ook door een wondje kun je worden besmet. Hoe merk je dat je de bacterie hebt opgelopen? De verschijnselen lijken op griepverschijnselen: acute hoge koorts, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn en spierpijn (kuiten). Deze verschijnselen ontstaan vijf tot veertien dagen na de besmetting.

 • Botulisme

Als water 20º C of warmer is vormt het water een voedingsbodem voor botulisme. Dit is een ziekte die zich vooral voordoet onder watervogels en vissen. Besmette dieren krijgen verlammingsverschijnselen en gaan uiteindelijk dood. Mensen worden zeer zelden ziek. Als er bepaalde vormen van botulisme in het water worden gevonden kan een zwemverbod worden ingesteld.

 Tips en adviezen

 • Spoel je goed af of ga onder de douche na het zwemmen in open water.
 • Ga naar de dokter als je ziek wordt na het zwemmen in open water en meldt dit ook bij GGD Fryslân: 088 22 99 222.
 • Ga niet zwemmen in water waarin ratten verblijven of dode dieren in drijven. Zie je dode vissen of dode (water)vogels? Dat kan wijzen op botulisme. Meld het meteen via Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon 058-2122422.
 • Ga niet zwemmen als je slakjes in het water ziet.
 • Ga niet zwemmen als er een vettige groene laag in het water ligt.
 • Kleine kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen, omdat zij eerder water binnen krijgen en sneller ziek worden.
 • Drink nooit oppervlaktewater.
 • Ga niet zwemmen als je weinig weerstand hebt tegen ziektes.
 • Gooi geen etensresten in het water en laat geen afval achter in verband met ratten.

26 juli 2018 - Provincie, Wetterskip Fryslân en Vitens roepen gezamenlijk op tot waterbesparing

Provincie, Wetterskip Fryslân en Vitens roepen gezamenlijk op tot waterbesparing

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens roepen mensen op om zuinig te zijn met water. Dat deden ze vanmiddag op een gezamenlijk persmoment in het provinciehuis in Leeuwarden. Door de droogte is het gebruik van oppervlakte-, grond- en drinkwater ongekend hoog. Vitens constateert dat in de provincie de drinkwatervraag meer dan 30% hoger dan normaal, ondanks dat de vakantie periode al begonnen is.

De provincie is bezorgd over de zwemwaterkwaliteit. De blauwalg rukt op. Op www.zwemwater.nl kunnen mensen zien waar het veilig is om te zwemmen. De provincie doet ook een dringend beroep pleziervaarders om vuilwater niet te lozen maar te brengen naar een van de 101 inleverstations in Fryslân. Zwemmen in kanalen en vaargeulen is verboden, net als springen van bruggen.

“Het is mooi weer, we genieten er van, houd zoveel mogelijk rekening met elkaar op het water en spreek elkaar er op aan,” aldus gedeputeerde Michiel Schrier.

Noodzakelijke maatregelen

In sommige delen van de provincie is de waterdruk door het hoge watergebruik dusdanig laag dat minder water uit de kraan komt. Dit kan vooral tijdens piekmomenten voorkomen, in het specifiek kan dit bij hoge gebouwen tot mogelijke problemen leiden.

Behalve het spreiden van gebruik is substantiële waterbesparing noodzakelijk: geen drinkwater voor het sproeien van tuinen, het wassen van auto’s of ramen van gebouwen. Ook is advies om kort te douchen. Deze oproep geldt voor alle klanten van Vitens: zowel huishoudens, agrariërs als het bedrijfsleven .

Beregeningsverbod

Wetterskip Fryslân heeft een beregeningsverbod voor oppervlakte- en grondwater afgekondigd. „Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk. We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken. Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Daarom lukt het niet langer de waterpeilen op hoogte te houden. Hoe beter we nu met water omgaan, hoe langer we het kunnen volhouden,“ zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

25 juli 2018 - Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

Door de aanhoudende droogte mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen.

Welke gewassen dat zijn staat op de site van Wetterskip Fryslân. Het beregeningsverbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Het verbod geldt nog niet voor sportvelden.

Watertekort

Het beregeningsverbod is ingesteld omdat de vraag naar water op dit moment groter is dan de wateraanvoer. Door de droogte wordt er nu minder water vanuit het IJsselmeer binnengelaten dan nodig is in Fryslân. Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben met elkaar afspraken over maatregelen bij een watertekort: dan treedt de zogenoemde ‘verdringingsreeks’ in werking. Bij een toenemend watertekort worden de maatregelen verder uitgebreid.

Handhaving en boetes

Wetterskip Fryslân houdt in de gaten of iedereen zich aan de maatregel houdt. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt er een boete van € 550 voor particulieren en € 1.500 voor agrarische bedrijven. Daarnaast wordt een dwangsom opgelegd.

Meer weten?

Kijk dan op www.wetterskipfryslan.nl.

25 juli 2018 - Blijvend kans op lage waterdruk in Fryslân; wees extra zuinig met water!

Blijvend kans op lage waterdruk in Fryslân; wees extra zuinig met water!

Ondanks de vakantieperiode is door de hitte het waterverbruik nog steeds 34% hoger dan normaal. Inwoners van Fryslân blijven daardoor deze week kans houden op een lage waterdruk, vooral in de avond. In deze (buiten) gebieden is de kans op een lage waterdruk reëel aanwezig:

 • Sneek
 • Dokkum
 • Buitenpost

Help mee om de waterdruk ook in deze gebieden op peil te houden door extra zuinig om te gaan met water: douch korter, sproei de tuin een keer niet en was je auto deze week niet. Blijf wel genoeg drinken! Meer informatie en tips zijn te vinden op www.vitens.nl/warmte en www.vitens.nl/warmte/klantentips

23 juli 2018 - Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland

Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland

Omdat het de komende dagen extra warm wordt, heeft het RIVM met ingang van maandag 23 juli 2018 het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer en de zonkracht beperken.

UPDATE: Met ingang van zaterdag 28 juli is het Hitteplan niet meer van kracht voor Fryslân.

Meer weten? Kijk dan op:

RIVM: Nationaal Hitteplan actief

GGD Fryslân: Zó blijf je koel!

21 juli 2018 - Aanhoudende droogte: 4 tips

Aanhoudende droogte: 4 tips

Zoals het nu lijkt blijft het ook de komende dagen warm en droog. Met deze vier tips kun jij optimaal genieten van het mooie weer!

1. Wees zuinig met drinkwater en spreid je watergebruik

Om er voor te zorgen dat er overal voldoende drinkwater uit de kraan blijft komen, vraagt Vitens iedereen op om zuinig te zijn met drinkwater en het watergebruik tijdens de piekuren (06.00-09.00u en 18.00-22.00u) te beperken. Ga op die tijdstippen dus even niet de tuin sproeien, je auto wassen, de vaatwasser of wasmachine aanzetten of zwembadjes vullen. Meer tips zijn te vinden op https://www.vitens.nl/warmte

2. Help mee om natuurbranden te voorkomen

Omdat het zo droog is, is de kans op een natuurbrand heel groot. Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Zo kun je natuurbrand voorkomen:

 • Rook niet in natuurgebieden.
 • Parkeer je auto niet in hoog, droog gras.
 • Gooi afval - vooral glas - in afvalbakken.
 • Houd je aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Meer weten? Kijk dan op de site van Brandweer Fryslân.

3. Kies voor een veilige zwemlocatie

Door de droogte en het warme weer groeien er op steeds meer plaatsen bacteriën en blauwalgen in het water. En daar kun je ziek van worden! Als je wilt gaan zwemmen, dan kun je het beste kiezen voor een officiële zwemwaterlocatie waar het water is gecontroleerd. Je vind ze op www.zwemwater.nl. Of ga zwemmen in een zwembad, dat zit je ook altijd goed!

4. Drink voldoende en houd jezelf koel

Een volwassene heeft gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan drinken nodig. Op warme dagen verlies je meer vocht dan anders. Het is dus belangrijk om genoeg te blijven drinken! Andere tips om de hitte de baas te blijven: houd jezelf en je woning koel en zorg voor elkaar. Je leest er meer over op de site van GGD Fryslân.

 

02 juli 2018 - Grotere kans op natuurbrand: wees extra alert!

Grotere kans op natuurbrand: wees extra alert!

Door de aanhoudende droogte en het warme weer is er op dit moment in Fryslân een extra groot risico op natuurbrand. Daarom wordt iedereen in Fryslân gevraagd om extra alert te zijn op het voorkomen van natuurbrand en een brand direct te melden.

Natuurbrand voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Zo kun je natuurbrand voorkomen:

 • Rook niet in natuurgebieden.
 • Parkeer je auto niet in hoog, droog gras.
 • Gooi afval - vooral glas - in afvalbakken.
 • Houd je aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Toch brand?

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:

 • Blijf kalm.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen.
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard.
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt.

Actuele natuurbrandrisico

Op www.natuurbrandrisico.nl wordt het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio weergegeven. Het risico wordt daarbij in twee ‘fasen’ weergegeven: een fase waarin sprake is van regulier risico en een fase waarin iedereen wordt gevraagd om extra alert te zijn. De meetstations meten o.a. de wind, temperatuur, droogte en luchtvochtigheid. In combinatie met bijvoorbeeld de meteogegevens van KNMI en buienradar, informatie van natuurbeheerders en brandweerdeskundigen uit het veld en eigen waarneming wordt de fase voor natuurbrandrisico in een veiligheidsregio bepaald.

Meer weten?

Kijk dan op www.natuurbrandrisico.nl of op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.