Toekomstscenarios

De wereld verandert in sneltreinvaart! En ook wij, als overheidsinstantie, moeten goed blijven opletten wat er om ons heen gebeurt. We moeten meebewegen met de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Zo verandert de klassieke verzorgingsstaat langzaam in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Het gaat meer om de leefwereld en minder om de systeemwereld. Dat betekent actieve burgers, kleinschaliger, informeler, praktischer en gaat gepaard met passie en plezier. Wat betekent dit voor Veiligheidsregio Fryslân? Hoe bevorderen wij bijvoorbeeld redzaamheid? Welke rol is er hierbij voor ons weggelegd, en wat doet de burger zelf? Wij willen ons hierop voorbereiden. Veiligheidsregio Fryslân werpt daarom een blik in de toekomst en denkt na over hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet. Vervolgens kunnen we kijken hoe wij als veiligheidsregio hier nu al op kunnen anticiperen. Dit geldt voor alle onderdelen van onze organisatie. Met zijn allen werken we immers aan een gezond en veilig Fryslân! 

Hoe doen wij dat, voorblikken naar het jaar 2027? Dit doen wij samen met ruim 20 enthousiaste collega’s en het lectoraat scenarioplanning van Stenden Hogeschool. Scenarioplanning is een methode om te anticiperen op de toekomst – en dan vooral op de onzekerheden van die toekomst. Met scenarioplanning verken je wat er kan gaan gebeuren en werk je een aantal van deze scenario's uit. Elk scenario beschrijft de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven, instellingen of de regio. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden, bedreigingen en risico's en kan je betere inspelen op mogelijke consequenties. Samen met onze eigen collega’s en Stenden Hogeschool ontwikkelen wij vier toekomstscenario’s voor Veiligheidsregio Fryslân. Deze toekomstscenario’s vormen op hun beurt een belangrijke bron voor het maken van beleidskeuzes. Zo gebruiken we de scenario’s bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan dat vanaf 2018 vernieuwd wordt, en verwerken we de scenario’s in onze jaarplannen. 

Met deze kritische blik blijven we altijd extern oriënteren en meebewegen waardoor we toekomstproof zijn, een stap in de goede richting.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.