Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Industriële veiligheid

Bepaalde bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of deze in opslag hebben, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (kortweg Brzo 2015). In Nederland gaat het om ruim 400 van dergelijke bedrijven.
Besluit risico's zware ongevallen 2015

 

Toezicht op bedrijven

Het Brzo 2015 voert de Europese Seveso III-richtlijn in Nederland in. Het Brzo 2015 integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo 2015 regelt ook de wijze waarop de overheid moet toezien bij deze Brzo-bedrijven.

Bij het toezicht op de Brzo-bedrijven in Fryslân zijn verschillende specialistische inspecteurs betrokken. Deze inspecteurs zijn werkzaam bij de Veiligheidsregio (Brandweer), de Inspectie SZW (inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie), het Wabo-bevoegd gezag (Provincie) een waterschap of Rijkswaterstaat. Bij de uitvoering van het toezicht werkt Brandweer Fryslân samen met de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe.

Uitvoering van de inspecties, en eventuele handhaving, wordt uitgevoerd middels het Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s Industriële Veiligheid.

Hoe informeert de overheid u over Brzo-bedrijven?

Een overzicht van, en informatie over de Brzo-bedrijven en andere risicovolle inrichtingen in Fryslân kunt vinden op www.risicokaart.nl.

Van de Brzo-inspectierapporten worden samenvattingen gemaakt. Deze samenvattingen hebben als doel om op een begrijpelijke manier inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspecties. Deze Brzo-inspecties worden planmatig uitgevoerd in een vijfjarencyclus, per inspectie wordt een beperkt aantal onderwerpen gecontroleerd.

Samenvattingen van Brzo-inspecties die plaats hebben gevonden kunt u raadplegen op de gezamenlijke website Brzo+ van de betrokken landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Op de website van Brzo+ vindt u meer informatie over Brzo, welke inspectiediensten samenwerken, en het toezicht bij Brzo-bedrijven.

Bedrijfsbrandweer

Grote industriële bedrijven en luchthavens hebben vaak een eigen bedrijfsbrandweer. Over heel Nederland zijn er ruim 300 van dergelijke bedrijfsbrandweren. Het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân kan op grond de Wet veiligheidsregio's een bedrijf die in geval van een brand of ongeval een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Dit gebeurt via de Werkwijzer Bedrijfsbrandweren.