Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Incidentbestrijdingsplannen

In Fryslân kunnen zich situaties voordoen die risicovol zijn. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige stroomuitval, ongeregeldheden rondom een groot stadion of grote incidenten op het water. Voor deze situaties is een incidentbestrijdingsplan opgesteld.

Risicovolle situaties

Incidentbestrijdingsplannen zijn niet wettelijk verplicht. Ze worden opgesteld voor de meest risicovolle situaties in een gebied waarbij de inzet van meerdere hulpverleningsdiensten of andere instanties noodzakelijk is. Een gecoördineerde aanpak helpt dan om het incident succesvol aan te pakken. In een incidentbestrijdingsplan staan de afspraken over de bestrijding van een incident. Deze plannen zijn openbaar. Je kunt de plannen die betrekking hebben op Fryslân downloaden.

Friese incidentbestrijdingsplannen

Grootschalige uitval stroomvoorziening

Stroomuitval beperkt zich meestal tot wijken of dorpen, soms enkele gemeenten en duurt meestal niet langer dan 4 uur. Stroomuitval van meer dan 8 uur is mogelijk maar komt weinig voor. De effecten van stroomuitval kunnen echter groot zijn. Het kan variëren van maatschappelijke ontwrichting tot fysieke gevolgen voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Drenthe hebben het incidentbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met de netbeheerders, regionale hulpverleningsdiensten, de Meldkamer Noord-Nederland en diverse partners waaronder Defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. De laatste versie dateert van februari 2017.

Download het incidentbestrijdingsplan stroomuitval

 

Abe Lenstrastadion (Heerenveen)

Het incidentbestrijdingsplan geldt voor grootschalige calamiteiten tijdens evenementen. In het plan zijn zes scenario's uitgewerkt:

  • grote paniek in menigten
  • rellen of ongeregeldheden in en rondom het stadion
  • uitslaande brand in één van de horecagelegenheden of zakenloges
  • instorting
  • bommelding
  • incident met gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het stadion 

De veiligheidsregio heeft het incidentbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Sportstad Heerenveen, Sportclub Heerenveen, de gemeente Heerenveen, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van oktober 2017.

 

Hoofdvaarwegen

Nederland en water: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding bestaat ook voor de twee noordelijkste provincies van ons land. Er zijn geen andere provincies in Nederland met zoveel verschillende watergebieden als Groningen en Fryslân. Beroeps- en recreatievaart komen hier samen. Dat is niet altijd zonder risico. Er kunnen incidenten zijn waarbij hulpverlening nodig is en dat is anders dan op het land. In het incidentbestrijdingsplan staan afspraken voor een gecoördineerde aanpak bij verschillende scenario’s. Aanvaringen, maar ook bijvoorbeeld de verontreiniging van oppervlaktewater en mens en dier in nood.

Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân hebben het incidentbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met de betrokken gemeenten en provincies, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2016.

Download het incidentbestrijdingsplan hoofdvaarwegen

 

Kaart trailerhellingen, aanlandings-, opstapplaatsen en kilometer duiding Hoofvaarweg Lemmer–Delfzijl 2021

 

Waddenzee

In het incidentbestrijdingsplan is de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde scenario’s. Voor de diverse veerboten zijn aparte scenariokaarten opgesteld. 

De drie ‘Waddenzee’ veiligheidsregio’s hebben dit plan opgesteld in samenwerking met Rijkswaterstaat, de kustwacht, politie en de meldkamers. De laatste versie dateert van februari 2016.

Download het incidentbestrijdingsplan Waddenzee

  

Rampenbestrijdingsplannen

Naast incidentbestrijdingsplannen maakt de veiligheidsregio ook rampbestrijdingsplannen. Rampbestrijdingsplannen zijn wettelijk verplicht voor risicovolle organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. 


Meer weten?

Heb je vragen over de incidentbestrijdingsplannen, neem dan contact op met de afdeling Crisisbeheersing.