Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

Een gezin of burger met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden, wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig en wat doe je als de samenwerking stagneert of er zich onveilige situaties voordoen? AVE geeft het antwoord.

Wat is AVE?

AVE staat voor: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie. Het is een opschalingsmodel dat wordt toegepast door medewerkers van het gebiedsteam, ambtenaren openbare orde en veiligheid en ketenpartners. Het is een integrale aanpak bij huishoudens met oplopende problematiek met als doel het voorkómen van escalatie van (psycho)sociaal-maatschappelijke problemen en het beperken/beëindigen van escalerende situaties.

Zo werken we in Fryslân met de AVE

Alle Friese gemeenten werken met de AVE. Hoewel er lokale verschillen kunnen zijn is de AVE altijd het uitgangspunt. Gemeenten hebben zelf procesregisseurs en kunnen gebruik maken van de (senior) procesregisseurs van het Veiligheidshuis Fryslân, zowel ter consultatie als voor tijdelijk overname van de procesregie.

Lokaal maken gemeenten op basis van de AVE-afspraken met samenwerkingspartners over hoe en waar een signaal/melding binnen komt bij een gemeente, hoe er afstemming tussen zorg en veiligheid en met partners plaatsvindt en hoe volgende de AVG wordt omgegaan met privacy verwerking en gegevensdeling.

De rol van Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân prepareert gemeenten en partners op calamiteiten, zorgt voor een multidisciplinaire samenwerking, legt samenwerkingsafspraken vast en leidt crisisfunctionarissen op en zorgt voor gezamenlijke oefeningen. Veiligheidsregio Fryslân zorgt ervoor dat gemeenten en partners bekwaam worden en blijven in het voorkomen en omgaan met sociale calamiteiten.

Bekijk ook:

AVE: Aanpak voorkoming escalatie

 

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Hendrik Overeinder