Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage

17 mei 2021

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is, gelet op artikel 17 lid 1 voornemens het herziene rampbestrijdingsplan voor de Vliegbasis Leeuwarden vast te stellen.

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden

In een rampbestrijdingsplan worden scenario's uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario's worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is herzien om te voldoen aan de Wet Veiligheidsregio’s en omdat rampbestrijdingsplannen eens in de vier jaar opnieuw moeten worden vastgesteld. Er is geen sprake van nieuwe risico’s. Het rampbestrijdingsplan is aangepast op de landelijke meldingsclassificaties luchtvaartongevallen en de geldende zonering. Daarnaast is het plan opgedeeld in een informatief deel en zijn er informatiekaarten opgesteld voor de crisisfunctionarissen.

Het rampbestrijdingsplan sluit hiermee beter aan bij de praktijk en de werkwijze van de hulpdiensten en crisisfunctionarissen.

Inzagemogelijkheid

Voordat het rampbestrijdingsplan van de Vliegbasis Leeuwarden door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân kan worden vastgesteld moet het plan conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 26 juni 2021, op de volgende locaties:

  • Het kantoor van de Veiligheidsregio Fryslân, Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden.
  • De gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden.
  • De gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

Vanwege het coronavirus zijn de gemeenten en de Veiligheidsregio Fryslân alleen op afspraak geopend. Daarnaast is het concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden digitaal te raadplegen via de website van de overheid of hieronder te bekijken:

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 26 juni 2021 worden ingediend bij het bestuur Veiligheidsregio Fryslân.

U kunt uw zienswijze zenden aan:

Bestuur Veiligheidsregio Fryslân,
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden
onder vermelding van ”zienswijze rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden”

Een schriftelijke zienswijze via email kunt u richten aan:  crisisbeheersing@vrfryslan.nl