Gezamenlijke Stageopdracht student Integrale Veiligheidskunde en Informatica

Leeuwarden, stage

Help jij ons met slimme inzet van data en technologie de veiligheid in Fryslân verder te vergroten? Voor een gezamenlijke stageopdracht is de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân op zoek naar:

Een vierdejaars HBO-student met technische opleiding zoals bijvoorbeeld Software Engineering, Informatica of vergelijkbare opleiding

En

Een vierdejaars student Integrale Veiligheidskunde of vergelijkbare opleiding

Afdeling Crisisbeheersing

Crisisbeheersing zorgt voor het versterken van de samenwerking tussen de crisispartners om, passend bij de Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen en hulpverlening en herstel te organiseren bij crises in de samenleving.

Hulpverleningsdiensten en hun ketenpartners hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden, maar in noodsituaties moeten zij met elkaar samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. Behalve goede voorbereiding in de vorm van plannen, opleiding en oefening, is informatiemanagement hierbij een ondersteunend en randvoorwaardelijk instrument. De hulpverleningsdiensten en ketenpartners moeten bij crises en rampen op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken.

De veiligheidsregio wil een actieve rol spelen in innovatie op het gebied van crisisbeheersing door samenwerking in haar eigen netwerk te organiseren / te intensiveren, maar ook dit netwerk uit te breiden met relevante kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Wij willen slim gebruik maken van de technologische mogelijkheden om de crisisbeheersing zo goed mogelijk te ondersteunen en misschien zelfs crises te voorkomen!  

Regionaal risicoprofiel

Veiligheidsregio Fryslân stelt eens per vier jaar een regionaal risicoprofiel op. Dit is een wettelijke verplichting waaraan voldaan moet worden vanuit de Wet veiligheidsregio’s. De achterliggende gedachte is dat er inzicht moet zijn in de aanwezige risico’s om als veiligheidsregio een adequaat beleid te kunnen voeren. Op basis daarvan kunnen beleidsbeslissingen worden genomen die de veiligheid van de burgers, bedrijven en instellingen in Fryslân waarborgen of vergroten. Het risicoprofiel bestaat uit een zevental maatschappelijke thema’s en die vallen uiteen in een dertigtal scenario’s. Daarbij kun je denken aan overstromingen, uitval van vitale diensten, ziektegolven, branden, etc. In het uitgebreide risicoprofiel wordt inzichtelijk gemaakt wat de risico’s zijn waar men in de provincie Fryslân mogelijk mee te maken kan krijgen. 

Toekomst: realtime en actueel risicobeeld!

Wij zijn ervan overtuigd dat door de snelle technologische ontwikkelingen er mogelijkheden ontstaan om een actueler en dynamischer risicobeeld te vormen van de regio Fryslân. Dit beeld kan vervolgens realtime beschikbaar worden gesteld aan relevante interne en externe betrokkenen. Het geeft de mogelijkheid om continu te anticiperen op risico’s, die op bepaalde momenten in de tijd mogelijk waarschijnlijker worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan bosbranden die eerder zullen voorkomen in tijden van droogte). Daarmee wordt het risicobeeld praktischer inzetbaar.

Praktijkopdracht – onderzoek + prototype

Voor de praktijkopdracht onderzoek je in eerste instantie de mogelijkheden tot het in kaart brengen van welke twee risico’s uit het risicoprofiel in realtime geschikt zijn voor het bouwen van een prototype ‘Actueel risicobeeld’. Het uiteindelijke doel is om deze op elektronische wijze te presenteren voor het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Fryslân.

Er wordt gewerkt aan de volgende ontwerpgerichte onderzoeksvraag:

“Hoe kan je dit actueel risicobeeld real-time presenteren waarbij rekening wordt gehouden met contextuele/situationele variabelen die het risicobeeld beïnvloeden?”

Om deze vraag (gedeeltelijk) te beantwoorden is de volgende opdracht gedefinieerd:

  • Bouw een prototype dat structureel realtime inzicht geeft in risico's als onderdeel van een actueel risicobeeld (informatica).
  • Onderzoek welke contextuele/situationele variabelen het risicobeeld beïnvloeden die vervolgens het actueel risicobeeld kunnen voorzien van realtime informatie (veiligheidskunde).
Download de vacature Download de vacature

Vacature informatie

Enthousiast geworden?

Ben jij een van die studenten met ‘pioniersgeest’ die ons gaat helpen om data en technologie slim in te zetten ten behoeve van de veiligheid in Fryslân? We horen graag van je! Reageren kan tot en met 14 december 2018 via vacatures@vrfryslan.nl, onder vermelding van vacaturenummer 2018213. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jeroen Elfrink via crisisbeheersing@vrfryslan.nl of 088 22 99 111.

Sluitingsdatum 14 december 2018

vacatures@vrfryslan.nl Email

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.