Veiligheidsregio Fryslân in 2027!

09 juni 2017

Binnen Veiligheidsregio Fryslân kijken we 10 jaar vooruit. Hoe ziet de wereld eruit in 2027 en wat betekent dat voor onze organisatieonderdelen? De wereld verandert immers snel. Onze maatschappij gaat steeds meer over in een participatiesamenleving. Wat betekent dit voor onze organisatie? Hoe gaan wij om met een thema als redzaamheid? Onder begeleiding van het lectoraat scenarioplanning van Stenden Hogeschool werken circa 20 enthousiaste collega’s vier toekomstscenario’s uit waar de veiligheidsregio zich de komende periode op kan richten. De scenario’s vormen input voor onze meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen.

Vooruitblikken m.b.v. workshops

De toekomst voorspellen is niet mogelijk. Wel kunnen we vooruitblikken, ontwikkelingen in de maatschappij signaleren en beoordelen in hoeverre deze veranderingen van invloed kunnen zijn op de veiligheidsregio en hoe wij hier nu al op kunnen anticiperen. Met behulp van drie workshops brengen we dit in kaart. Hierbij hoort onder andere een deskresearch: wat voor ontwikkelingen zijn er op het gebied van gezondheid en veiligheid kijkend naar demografie, economie, sociaal-cultureel niveau, technologie, ecologie en politie-juridisch gebied. Hieruit filteren we vervolgens de twee belangrijkste variabelen voor ons werkveld. Dit leidt tot een zogenaamd scenariokruis waarbij vier scenario’s uitgewerkt worden. Op basis van die vier werelden formuleren we beleidsopties waarmee we de komende periode kunnen werken aan de gezondheid en veiligheid in Fryslân.

Inspiratie voor planvorming


Dit jaar start de veiligheidsregio met het ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode van 2018 - 2022 (gericht op gezondheid en veiligheid). De beleidsopties die uit de scenarioplanningssessies naar voren komen worden in dit traject meegenomen. De toekomstscenario’s worden in de loop van dit jaar opgeleverd. Het meerjarenbeleidsplan wordt in 2018 vastgesteld.

Vragen of meer informatie?


Heb je vragen of wil je meer informatie over de aanpak van de veiligheidsregio? Neem dan contact op met Rika Leijstra (r.leijstra@vrfryslan.nl, 088 22 999 69) of Annegien die Vries (a.devries1@vrfryslan.nl, 088 22 999 53). 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.