Potentiële risico’s voor Fryslân bijgesteld

12 januari 2018

Veiligheidsregio Fryslân heeft sinds 2016 middels een interactief proces gewerkt aan het in beeld krijgen van relevante risico’s die gelden voor de provincie Fryslân. De meeste risico’s zijn niet nieuw voor de Veiligheidsregio. Daarom is daar de afgelopen jaren al aandacht voor geweest.

Nieuwe thema’s in het risicoprofiel zijn:

Bepalen risico’s: een interactief traject

Alle reeds beschreven scenario’s zijn getoetst bij relevante experts en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn in 2017 alle samenwerkingspartners, Friese gemeenten en buurtregio’s bevraagd naar hun input en wensen. Op basis van onderzoeken, documenten, regionale risicokenmerken van Fryslân en kennis en ervaring is het risicobeeld bepaald en samengebracht in het risicoprofiel.

Wat is het risicoprofiel?

Het risicoprofiel

  • geeft een overzicht van risicovolle situaties in Fryslân die tot een ramp of crisis kunnen leiden.
  • is een overzicht van de aard, omvang en effecten van rampen en crises die zich in Fryslân kunnen voordoen.
  • een analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van rampen en crises zijn opgenomen.

Op basis van het risicoprofiel maakt het bestuur van de Veiligheidsregio keuzes om aanwezige risico’s te voorkomen en te beperken en de crisisorganisatie voor te bereiden op specifieke risico’s. Deze beleidskeuzes worden beschreven in het meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 -2022 (beleidsplan).

Instuifbijeenkomsten gemeenteraden

21 december is een werksessie geweest met het bestuur over het beleidsplan. In januari en februari organiseren we instuifbijeenkomsten voor de gemeenteraden om met ons van gedachten te wisselen over mogelijk inhoud van het beleidsplan.

Vragen of meer informatie?

Bekijk dan de infographic van het regionaal risicoprofiel en/of neem contact op met de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Dit kan door te bellen met 088 22 99 111 of te mailen naar crisisbeheersing@vrfryslan.nl.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.