Ontwikkelingen Aanpak ter Voorkoming Escalatie

10 september 2018

De eerste helft van 2018 heeft de veiligheidsregio in het kader van Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE) verschillende activiteiten georganiseerd voor Friese gemeenten en haar ketenpartners. Zo is er een bijeenkomst georganiseerd over de samenwerking en afstemming tussen gemeenten en ketenpartners, tijdens een training stilgestaan bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gemeentelijke procesregisseurs konden een tweedaagse training procesregie volgen.

Terugblik: bijeenkomst samenwerken met ketenpartner; een convenant?

Samenwerking en afstemming tussen gemeenten en ketenpartners is van groot belang binnen de AVE. Sommige gemeenten hebben daarover afspraken gemaakt in de vorm van convenant, een aantal zijn daar nog mee bezig. Dit is vaak een lastig vraagstuk omdat er binnen de gemeente afstemming plaats moet vinden tussen lokale en provinciale partners, hierbij speelt onder andere privacy (gegevensdeling) een rol. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn ideeën en ‘good practices’ gedeeld die deelnemers handvatten heeft geboden om in hun eigen gemeenten samenwerking vorm te geven en te borgen.

Terugblik: Training privacy verwerking en gegevensdeling

Om tijdig en goed op dreigende escalaties te kunnen anticiperen is onder andere de samenwerking en afstemming tussen zorg en veiligheid binnen gemeenten van belang. De professionals van beide domeinen zitten vaak met de vraag welke informatie ze dan mogen delen. Zeker met de komst van de AVG. In deze training is ingegaan op wat wel en niet mag.

Terugblik: Training procesregie

De rol van procesregisseur wordt expliciet in de AVE genoemd. Veel gemeenten hebben deze inmiddels ingevuld, soms in een rol soms in een functie. De procesregisseur wordt ingeschakeld op het moment dat hulpverlening ineffectief is, dreigt te stagneren of te escaleren. Dit vergt een stevige interventie. In de tweedaagse training procesregie zijn gemeentelijke regisseurs getraind.

In het vooruitzicht: 11 oktober jaarlijkse bijeenkomst zorg en veiligheid (AVE)

Voor de 2e keer organiseert Veiligheidsregio Fryslân een bijeenkomst rondom de Aanpak ter Voorkoming Escalatie voor de Friese gemeenten en haar ketenpartners. Ook dit jaar zetten we in op het delen van kennis en ervaringen, door onder andere het organiseren van een aantal kennissessies, daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen en te netwerken. Kortom: voldoende redenen om te komen! Aanmelden kan binnenkort via de website en nu alvast naar h.overeinder@vrfryslan.nl.

Scenarioteam inschakelen (AVE 4)?

Hoewel gemeenten met de implementatie van de AVE meer bekwaam zijn in het anticiperen en omgaan met (dreigende) maatschappelijke onrust, kan het inschakelen van het scenarioteam soms nog handig zijn. Doordat het scenarioteam minder vaak wordt ingezet staat het piketnummer van de procesleider mogelijk niet meer bij iedereen scherp op het netvlies, bij deze: 088 22 98 577.

Suggesties, vragen of meer informatie?

Neem dan contact met Hendrik Overeinder, beleidsadviseur sociaal domein. Dit kan telefonisch: 088 229 9954 of per mail: h.overeinder@vrfryslan.nl.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.