12 juli 2018

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  
LET OP: de volgende bijlage van agendapunt 7 is niet opgenomen in het pdf-bestand: jaarverslag 2017. Dit komt doordat het document beveiligd is.

 Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  b. besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
  c. portefeuilleverdeling DB
 3. Besluitenlijst AB vergadering 14 maart 2018
 4. Benoeming extern lid Auditcommissie
 5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRF
  - oplegnotitie
  - concept wijzigingsbesluit
  - geconsolideerde tekst
  - gemeenschappelijke regeling 2014
  - concept raadsvoorstel wijzigingsbesluit
 6. Eerste bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 7. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019, incl. zienswijzen bijlage 1
  - oplegnotitie
  - jaarverslag 2017
  - verslag van bevindingen
  - controleverklaring jaarrekening
  - 1e begrotingswijziging 2018
  - VRF begroting 2019
  - overzicht zienswijzen jaarrekening-begroting
  - brief reactie zienswijze gemeente De Fryske Marren
  - brief reactie zienswijze gemeente Leeuwarden
  - brief reactie zienswijze gemeente Ooststellingwerf
  - brief reactie zienswijze gemeente Opsterland
  - brief reactie zienswijze gemeente Weststellingwerf
  - brief reactie zienswijze overige 15 gemeenten
  - bijlage brief gemeenten reactie zienswijzen
 8. Herziening financiering FLO-overgangsrecht VRF
  - oplegnotitie
  - uitkomsten onderzoek
  - begrotingswijziging nr2 FLO
 9. Klachtenregeling Zorg VRF
  - oplegnotitie
  - klachtenregeling Zorg
 10. Piketregeling Algemeen Commandant (AC) Bevolkingszorg
 11. Reglement van Orde AB
  - oplegnotitie
  - voorstel RvO
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.